Tvärvillkor

Här listas alla tvärvillkor inom Allmäna Gårdskrav, Växtodling och Djurhållning

Välj punkt

V2 Spårbarhet i växtodlingen
V3 Märkning och presentation av livsmedel
V4 Försäljning och spårbarhet av foder
V5 Livsmedelssäkerhet i växtodlingen
V7 Växtskydd, miljö-, livsmedels- och fodersäkerhet
V9 Höstbevuxen mark (grön mark)
V10 Spridning av mineralgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel
V13 Lagring av stallgödsel
V14 Vattenverksamhet
V16 Hänsyn till natur- och kulturvärden (landskapselement)
V17 Skydd av områden

V2 Spårbarhet i växtodlingen

Syftet med reglerna är att möjliggöra spårbarhet och därmed säkerställa livsmedels- och fodersäkerheten.

V2.1 Om produkter till eller från växtodlingen köps eller säljs (som foder eller till livsmedel), finns för varje tillfälle dokumentation över vem du erhållit produkter från och till vem du levererat produkter, typer av produkter, mängder samt datum?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V2.2 Är produkter, som nämns i punkt V2.1, märkta på ett lämpligt sätt för att underlätta spårbarhet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V2.3 Förvaras och bevaras de uppgifter som krävs för spårbarheten på ett sådant sätt att de enkelt kan tas fram vid behov eller på myndighetens begäran?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V3 Märkning och presentation av livsmedel

Syftet med reglerna är att säkerställa att konsumenterna inte vilseleds och att underlätta vid handel med frukt och grönt.

V3.1 Är livsmedel, som förpackas i färdigförpackningar (konsumentförpackningar) korrekt märkta?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V3.2 Är partier som levereras till butiker, grossister eller industrier märkta?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V3.3 Är all frukt och grönt, som omfattas av EU:s kvalitets- och handelsnormer märkta enligt dessa?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V4 Försäljning och spårbarhet av foder

Syftet med reglerna är att möjliggöra spårbarhet och därmed säkerställa livsmedels- och fodersäkerheten.

V4.2 Om foder säljs, skänks bort eller på annat sätt avyttras, märks fodret på ett lämpligt sätt för att underlätta spårbarheten? Tvärvillkor gäller för spårbarheten.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V5 Livsmedelssäkerhet i växtodlingen

Syftet med reglerna är att minska hälso- och miljöriskerna samt att garantera livsmedels- och fodersäkerheten i samband med hantering av växtskyddsmedel samt att minska sprutförarens exponering för växtskyddsmedel och undvika skador.

V5.7 Lagras och hanteras avfall och farliga ämnen på ett sådant sätt att förorening av livsmedel förhindras?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V5.8 Används växtskyddsmedel och biocider på ett korrekt sätt enligt förpackningsanvisningar och enligt bestämmelserna i lagstiftningen (se V7)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V5.9 Åtgärdas problem och avvikelser, som uppmärksammats i den offentliga kontrollen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V5.10 Dokumenteras all användning av växtskyddsmedel och biocider (se avsnitt V7)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V5.12 Dokumenteras alla relevanta resultat av analyser, som utförts på prover från växter eller andra prover som kan påverka livsmedelssäkerheten och omfattas dokumentation av uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att kontrollera faror i produktionen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V7 Växtskydd, miljö-, livsmedels- och fodersäkerhet

Syftet med reglerna är att minska hälso- och miljöriskerna i samband med hantering av växtskyddsmedel samt minska sprutförarens exponering för växtskyddsmedel och undvika skador.

V7.1 Används endast godkända preparat?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V7.2 Används preparat i enlighet med alla de villkor (inklusive utökad användning och dispens) som framgår av preparatets märkning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V7.4 Är förrådet för växtskyddsmedel utformat så att det uppfyller kraven på säkerhet för miljö och hälsa samt livsmedels- och fodersäkerhet?
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V7.6 Vid hantering av växtskyddsmedel, används skyddsutrustning enligt etikettens anvisningar?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V7.14 Förs sprutjournal över spridningen med uppgifter om preparat och dos, vilken gröda det gäller, syfte, karens, skördedatum, namn på den som sprutar samt tidpunkt och plats för spridningen (gäller även vid inköpt tjänst)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V7.16 Om foder och livsmedel produceras, dokumenteras uppgifter om vem som utfört bekämpningen, vilken gröda det gällde, använt växtskyddsmedel, tidpunkt och plats för spridningen samt karenstid och verkligt skördedatum?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V7.17 Finns den dokumentation som nämns i detta avsnitt tillgänglig i verksamheten (skaffa kopior om någon annan utför tjänsten) samt sparas den i tre år?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V9 Höstbevuxen mark (grön mark)

Syftet med reglerna är att minska urlakningen av nitrat från åkermark samt att minska ammoniakavdunstningen. Reglerna beaktar EU:s nitratdirektiv. Notera att den som har fått beslut om dispens och följer detta inte bryter mot tvärvillkoren. OBS! Frågorna gäller bara för Skåne, Blekinge, Hallands län eller Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län.

V9.1 Är andelen höst- eller vinterbevuxen mark minst 60 procent och med godkända grödor? OBS! Gäller Skåne, Blekinge och Hallands län.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V9.2 Följs tiden för sådd och brytning av grön mark? Gäller Skåne, Blekinge och Hallands län
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V9.3 Är andelen höst- eller vinterbevuxen mark minst 50 procent och med godkända grödor? OBS! Gäller Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V9.4 Följs tider för sådd och brytning av grön mark? OBS! Gäller Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V10 Spridning av mineralgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Syftet med reglerna är att minska risken för växtnäringsläckage.

V10.1 Finns tillräcklig spridningsareal för stallgödsel och andra organiska gödselmedel, egen och/eller annan areal som gödseln får spridas på? Tvärvillkor inom nitratkänsliga områden.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.2 Fördelas stallgödsel och andra organiska gödselmedel under en femårsperiod över hela den minsta spridningsareal som krävs (max 22 kg fosfor/ha och år i genomsnitt)? Tvärvillkor inom nitratkänsliga områden.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.3 Om stallgödsel och organiska gödselmedel tas emot, förs anteckningar om gödselslag, mängd, mängd totalfosfor gödseln motsvarar, datum samt från vem gödseln kommer? Tvärvillkor inom nitratkänsliga områden.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.4 Om stallgödsel lämnas bort, förs anteckningar om mottagare, mängd gödsel, datum, djurslag och antal djur eller mängd totalfosfor? Tvärvillkor inom nitratkänsliga områden.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.5 Sparas gödseljournaler enligt ovan i minst 6 år? Tvärvillkor inom nitratkänsliga områden.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.6 Hålls en gödslingsfri zon på minst två meter från kant som gränsar mot vattendrag eller sjö?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.8 Tillförs via stallgödsel maximalt 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.9 Tillförs högst 60 kg lättillgängligt kväve till höstoljeväxter på hösten? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.10 Tillförs högst 40 kg lättillgängligt kväve till övriga höstsådda grödor på hösten? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.11 Beräknas grödornas behov av gödselkväve med hänsyn till vad som återges i en växtodlingsplan eller liknande? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.12 Avstås från att sprida gödselmedel (alla typer) på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.13 Avstår du från att gödsla mark som gränsar till vattendrag och sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 % (OBS gäller alla gödselmedel)? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.14 Om mineralgödsel som innehåller ren urea sprids på obevuxen mark, sker nedbrukning/myllning inom 4 timmar från spridningen? Tvärvillkor inom nitratkänsliga områden.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.16 Avstås från att sprida mineralgödselkväve 1 november - 28 februari? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.17 Avstås från att sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel 1 november-28 februari? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.18 Gäller endast i nitratkänsliga områden. Under perioden 1 augusti - 31 oktober, sprids stallgödsel och andra organiska gödselmedel enbart i växande gröda (ej fånggröda) eller före höstsådd? (Undantag för fastgödsel finns). OBS! För Skåne, Blekinge och Hallands län gäller mer specifika krav, se avsnitt V10.19.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.19 Gäller nitratkänsliga områden i Skåne, Blekinge och Hallands län. Om stallgödsel och andra organiska gödselmedel sprids inför höstsådd under perioden 1 augusti - 31 oktober; sprids den då bara på lerjordar eller till höstoljeväxter? Undantag för fastgödsel finns.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.20 Sker nedbrukning alternativt nedmyllning inom tolv timmar under perioden 1 oktober-31 oktober av fastgödsel som sprids på obevuxen mark? Gäller endast i nitratkänsliga områden. OBS! Fyra timmar gäller i Skåne, Blekinge och Hallands län både inom och utanför nitratkänsligt område. Tvärvillkor gäller i nitratkänsliga områden.
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.23 Följs regeln om att inte bränna stubbåker?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V10.24 Följs regeln om att starkt sluttande åkermark i direkt anslutning till vattendrag ska hållas bevuxen mellan 15 september och 15 februari? Gäller endast i nitratkänsliga områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V13 Lagring av stallgödsel

Syftet med reglerna är att minska riskerna för växtnäringsläckage.

V13.1 Är behållaren utformad så att det inte läcker eller rinner över?
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V13.2 Finns tillräcklig lagringskapacitet?
(BASVILLKOR) (TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V13.3 I känsliga områden, finns dokumentation över hur behovet av lagringsvolym beräknats?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V14 Vattenverksamhet

Syftet med reglerna är att undvika konflikt om vattnet mellan användarna samt mellan dessa och naturvården.

V14.1 Om bevattning av jordbruksmark sker, följs då reglerna för bevattning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V16 Hänsyn till natur- och kulturvärden (landskapselement)

Syftet med reglerna är att bevara den biologiska mångfalden samt skydda kulturmiljön.

V16.1 Vid skötsel av jordbruksmark ska hänsyn tas till biotoper och landskapselement med kulturhistoriskt värde eller stort värde för flora och fauna. Undviks åtgärder som kan skada dem?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

V17 Skydd av områden

Syftet med reglerna är att skydda den biologiska mångfalden. Det är en del i Sveriges genomförande av de globala hållbarhetsmålen och de miljömål den svenska riksdagen har beslutat om. Skyddet är Sveriges genomförande av EU:s två naturvårdsdirektiv art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet.

V17.1 Om det finns skyddsvärda biotoper på fastigheten, ser du till att inga åtgärder utförs som kan skada dem?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V17.6 Om verksamhet bedrivs inom eller i närheten av Natura 2000-område som är utpekat enligt fågeldirektivet (särskilt skyddsområde, SPA), finns tillstånd för verksamhet som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, t.ex. uttag av vatten, dikning eller schaktning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
V17.7 Har lantbrukaren genomfört sin jordbruksverksamhet på ett sätt som förebygger betydande störningar på fåglar och försämringar av deras livsmiljöer i Natura 2000-områden.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara