Sprutning

Denna text är gemensam för frågorna i V7.14–V7.18 i Miljöhusesyn och det är viktigt att läsa alla frågor.

Det finns ett allmänt krav om registrering och dokumentation över användningen av växtskyddsmedel. Kravet på dokumentation omfattar alla yrkesmässiga användare, även växthusodlare. Dokumentationen ska omfatta all användning, även av fysikaliskt verkande växtskyddsmedel. I reglerna för integrerat växtskydd är dokumentationen av åtgärder viktig. Syftet med bekämpningen ska skrivas in i journalen, likaså namnet på den som utför bekämpningen.

Alla som sprider växtskyddsmedel av klass 1L eller klass 2L ska dokumentera:

  • preparat
  • tidpunkt
  • använd dos, på vilken yta och vilken gröda.

I reglerna för integrerat växtskydd är dokumentationen av åtgärder viktig. Syftet med bekämpningen ska skrivas in i journalen, likaså namnet på den som utför bekämpningen.

Från 1 februari 2016 gäller att:

  • alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt, även vid besprutning i växthus, ska dokumentera åtgärderna i sprutjournalen
  • det som förut hette mark- och vindanpassade skyddsavstånd kallas numera fasta och anpassade skyddsavstånd – dessa ska antecknas i journalen
  • kravet på att redogöra för hur man kommit fram till de anpassade skyddsavstånden finns inte längre, men det är bra att notera väderdata och vilken sprututrustning som använts
  • kravet på att notera var sprutan fyllts på eller rengjorts finns inte längre.

Sprutjournal kan laddas ned på www.sakertvaxtskydd.se.

Här kan du välja Sprutjournal per plats www.sakertvaxtskydd.se eller Sprutjournal per datum www.sakertvaxtskydd.se.

Mer information finns på www.jordbruksverket.se.