Regeländringar och Nyheter

Här följer först regeländringar som trätt i kraft under 2021 samt det som träder i kraft under 2022. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2022 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.

Hänt under 2021

Förhindra terrorism med hemmagjorda sprängämnen - s.k. sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU genom EU-förordning 2019/1148. Denna ersätter EU-förordning 98/2013 på samma område, och skärper samtidigt tidigare regler. Reglerna innebär bl.a. att kontroller behöver ske vid överlåtelse av vissa kemiska produkter som innehåller sådana ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer rapporteras till polisen.

Nedanstående produkter, som kan förkomma inom lantbruket, får inte överlåtas utan att kontroller av mottagaren görs (exempelvis genom en så kallad ”kundförsäkran” för yrkesmässiga användare). Läs mer om Utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen – sprängämnesprekursorer på www.msb.se, där det även finns en fullständig förteckning över berörda ämnen.

Materialåtervinningsprocesserna är olika effektiva för olika materialslag. Medan de allra största delarna av de glas- och metallförpackningar, samt PET-flaskor och pantburkar som rapporteras som materialåtervunna verkligen blir nya produkter, så är processen för papper och framförallt plast inte lika effektiv.

  • Mineralgödsel och andra produkter som innehåller mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat (N>16, motsvarar mer än 45,7 vikt% ammoniumnitrat)
  • Salpetersyra, halt över 3 vikt%
  • Svavelsyra, halt över 15 vikt%
  • Väteperoxid (vätesuperoxid), halt över 12 vikt%

Transport av farligt gods på väg – nya föreskrifter från 1 januari 2021

MSBs föreskrifter för transport av farligt gods på väg trädde ikraft 1 januari 2021. Föreskrifterna påverkar inte reglerna som beskrivs i G3.13, men MSB vill påminna om vikten av att varje verksamhet själva kontrollerar hur man berörs av föreslagna ändringar. Läs mer om MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) på www.msb.se.

Utökat producentansvar 2021 - registrera dig hos naturvårdsverket

Alla förpackningsproducenter ska registrera sig hos Naturvårdsverket enligt förpackningsförordningen (2018:1462). Förpackningsproducent är den som importerar förpackade produkter eller säljer förpackningar eller förpackade produkter i Sverige. Detta gäller verksamheter som yrkesmässigt använder förpackningar till sina produkter och tjänster. Kravet gäller från 2021.

Pannor för fasta biobränslen - svanenmärkning togs bort från 1 april

Svanens kriterier för Pannor för fasta biobränslen var giltiga fram till den 30 mars 2021. Därefter har de viktigaste aspekterna övertagits av EU:s Ekodesignkrav och Energimärkning.

Lbk-pärmen – reviderade rekommendationer i 1, 3 och 10 

LBK:s rekommendationer 1 Allmänt, 3 Byggnadstekniskt brandskydd (inklusive lagring av foder och strö i djurstallar) samt 10 Brandlarm och släckutrustning har uppdaterats.

Registrera foderföretagare – till länsstyrelsen

Registrering som foderföretagare för primärproducenter ska göras till länsstyrelsen. E-tjänsten är densamma som för livsmedelsföretag. Kravet började gälla 1 januari 2021.

Gemensam djurhälsolagstiftning ahl, inom eu – trädde i kraft 21 april

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016 (Djurhälsoförordningen (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa). Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och ersätter ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd.

Djurhälsoförordningen ska tillämpas fullt ut fem år efter att den trätt ikraft, vilket var den 21 april 2021. Det främsta syftet med den nya djurhälsoförordningen är att förbättra djurhälsan. Till exempel satsar man mer på åtgärder som ska förhindra sjukdomsutbrott. Mottot inom AHL är att förebygga i stället för att bota. Läs mer om En ny djurhälsoförordning (AHL) på www.jordbruksverket.se. Som en följd av att EU skapar AHL, kommer Sverige anta en ny svensk djurhälsolag baserad på epizootilagen och epizootiförordningen, zoonoslagen och zoonosförordningen samt provtagningslagen och ett antal kompletterande föreskrifter. Dessutom görs omtryck av ett antal svenska föreskrifter inom områden som EU inte styr över.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa började gälla 2021-04-21. Föreskrifterna innehåller kompletterande bestämmelser till Djurhälsoförordningen (EU) 2016/429 samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och delegerade förordningar. Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns i annan lagstiftning bestämmelser om utrotningshotade arter av vilda djur och växter, om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter och om skyddsåtgärder mot växtskadegörare.

Registrera plats med djur eller avelsmaterial

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska vara enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen, var 1 oktober 2021. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder.

Händer under 2022 och på gång därefter

Cisterner – naturvårdsverkets nya föreskrifter 1 januari

Från den 1 januari 2022 gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Föreskrifterna omfattar också hantering i lösa behållare. Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd och kontroll av sekundärt skydd. Föreskriften innehåller även bestämmelser om invallning, om skyltning och när befintliga behållare ska ha sekundärt skydd vid inrättande av nya vattenskyddsområden.

Avloppsslam

Naturvårdsverket har ett pågående regeringsuppdrag som redovisas sommaren 2022 med att utreda förutsättningar och svensk lagimplementering för EU-förordning (2020/741) om minimikrav för återanvändning av (avlopps)vatten på jordbruksmark som blir gällande sommaren 2023. Naturvårdsverket har kännedom om att regeringskansliet i skrivande stund utreder myndighetsansvar och eventuella nya uppgiftslämnarskyldigheter som kan följa av att EU-förordning (2019/1010) om samordning av rapporteringsskyldigheter innebär ändringar rapporteringskrav i EU-direktiv (86/278/EEG) om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

Betydande ändringar innefattar bland annat att rapporteringen går från att vara vart tredje år till årligen och att uppgifter om var slam sprids eller var slam får spridas ska rapporteras in till EU-kommissionen och tillgängliggöras. Första rapporteringsåret blir 2023 då data från verksamhetsåret 2022 ska rapporteras till EU. Utvärdering av slamdirektivet (86/278/EEG) pågår nu under 2021 och ett utkast till ett nytt slamdirektiv ska enligt kommissionen vara klart någon gång under 2023.

Köldmedia

Naturvårdsverket har fått en remiss från miljödepartementet om ändringar i svenska f-gasförordningen (2016:1128) och EU-kommissionen arbetar med översyn av förordningen EU/517/2014. Det innebär att eventuella ändringar troligen kommer under 2022 för svenska förordningen och 2023 eller 2024 för EU:s förordning.

Boverkets byggregler

Översyn av Boverkets byggregler, BBR, pågår. Avsikten är bl.a. att förtydliga ramarna gentemot ekodesigns ramar för nya fastbränslepannor och oljepannor.

Rapportera mängden förpackningar – senast 31 mars 2022

Som enskild förpackningsproducent kommer du, att på årlig basis, vara skyldig att rapportera om mängden förpackningar som satts på marknaden. Förpackningsproducent är den som importerar förpackade produkter eller säljer förpackningar eller förpackade produkter i Sverige. Rapporteringen till Naturvårdsverket ska ske senast den 31 mars årligen med start 2022. Det innebär att det första år som ska redovisas för är 2021.

Avfall – producentansvar för glödlampor tas bort 1 januari 2023

Förordningen om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer ska upphävas. Eftersom glödlampor i princip inte säljs längre finns inte samma behov av ett producentansvar. Förordningen ska dock fortsätta att gälla för glödlampor som har tillverkats före ikraftträdandet. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Producentansvar för returpapper upphör

Den 1 januari 2022 upphävs förordningen (2018:1436) om producentansvar för returpapper. Ansvaret för att samla in och materialåtervinna returpapper kommer från detta datum att ligga på kommunerna.

Växtnäring – föreskrifterna om miljöhänsyn i jordbruket har uppdaterats avseende kväve och fosfor.

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring uppdaterades i slutet av 2021. Ändringarna träder i kraft 1 mars 2022. Några viktiga ändringar som gäller kväve och fosfor är:

  • Tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd av andra grödor än oljeväxter har sänkts från 40 till 30 kilo per hektar.
  • Schablonvärdena för fosfor har uppdaterats. Fosforinnehållet i vissa gödselslag är högre än tidigare. Detta innebär att framförallt djurhållande jordbruksverksamheter kommer att behöva se över gamla beräkningar och antaganden som gäller det faktiska fosforinnehållet i gödseln. Även schablonvärden för kväveutsöndring per djur har uppdaterats.
  • Kravet att ”fördela stallgödsel och andra organiska gödselmedel över hela spridningsarealen (max 22 kg/ha och år i genomsnitt under en femårsperiod)” har tagits bort och ersatts med ett allmänt råd om att ”Gödseln bör fördelas över spridningsarealen och förrådsgödsling med fosfor bör om möjligt undvikas”. Tvärvillkoret har därmed tagits bort.

När det gäller fosforinnehållet i stallgödseln så finns enkelt sett två eller eventuellt tre olika metoder att komma fram till ett resultat.

  • Använda schablonvärden – Jordbruksverkets eller någon annans
  • Stallbalansberäkning – exempelvis med hjälp av Jordbruksverkets beräkningsprogram Vera.
  • Eventuellt: Gödselanalys – OBS i normalfallet så anser inte Jordbruksverket att gödselanalys av fosforinnehåll är ett lämpligt sätt att utgå ifrån, eftersom det är svårt att ta ett representativt prov, men i vissa sammanhang med en komplex gödselblandning så kan det vara det enda praktiskt genomförbara sättet.

Gödsellagring – uppdaterade gödselmängder och fler djurslag

Även schablonvärdena för producerad mängd gödsel för olika djurslag har uppdaterats 2021 i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Utöver nya gödselvärden har fler djurslag och djurhållningssätt tillkommit, till exempel Mjölkko EKO, Mjölkande get, Slaktgris EKO, Avvanda smågrisar (10 - 30 kg), Kanin, Kalkon och Struts. Även schablonvärden för kletgödsel för unghöns och värphöns har tillkommit.

De nya schablonvärdena underlättar beräkningarna för behovet av lagringskapacitet. Ändringarna träder i kraft 1 mars 2022. Den djurhållare som inte uppfattar att schablonvärdena ger en rättvis bild av mängden gödsel som produceras på den egna gården kan exempelvis göra mer detaljerade beräkningar i beräkningsprogrammet Vera. Observera att schablonvärdena inte är ett minimikrav, utan en beräkningshjälp för att uppskatta behovet av lagringsutrymme för gödsel.

Ekologisk produktion – ny förordning 2022

Från och med 1 januari 2022 börjar en ny förordning för ekologisk produktion att tillämpas. Läs mer om För dig som är eller vill bli ekologisk producent www.jordbruksverket.se.

Certifierad pannoperatör för panna i klass a eller b – gäller 1 december 2022

Reglerna för certifiering av pannoperatörer och besiktning av pannor i öppna system, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2017:3, börja gälla 1 december 2022.

Brandskydd – lbk:s rekommendationer

LBK:s rekommendation 8 Motordrivna fordon (fordon och motorredskap som drivs med förbränningsmotor) kommer att revideras under våren 2022.

LBK:s rekommendationer 4 Uppvärmning och torkning, 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm kommer att revideras framöver.