Här följer först regeländringar som trätt i kraft under 2017 samt det som träder i kraft under 2018. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2018 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.

Ändrade regler år 2017

Köldmedia räknas i form av växthuspåverkan

I den nya f-gasförordningen som kom 1 januari 2015 gäller reglerna för aggregat med innehåll av ton koldioxidekvivalenter, CO2e i stället för kilo köldmedia. Gränserna på 3, 30 och 300 kilo köldmedium har ersatts med 5, 50 och 500 ton CO2e. Från 1 januari 2017 omfattar miljösanktionsavgifterna mängden CO2e. System med 500 ton eller mer CO2e ska ha ett fast  monterat läckagevarningssystem om det installeras från 1 januari 2017.

Brandskyddskontroll av maskiner

Från den 1 april 2017 gäller nya regler om brandskyddskontroll av traktorer, tröskor och övriga motorredskap enligt Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK. Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.

Minska förbrukning av plastskassar

I december 2016 kom en ny förordning om plastkassar av polymer. Syftet är att minska förbrukningen av plastbärkassar och därmed minska nedskräpningen orsakat av dessa samt att främja ett mer effektivt resursutnyttjande. Innebörden är, för den som tillhandahåller plastkassar till konsumenter i yrkesmässig verksamhet, t.ex. i gårdsbutik, att informera om plastbärkassars miljöpåverkan, fördelarna med att minska förbrukningen av dessa samt åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen.

Lösdrift - handjur av nöt

Alla handjur av nötkreatur, som är äldre än 6 månader, ska hållas i lösdrift från och med 1 augusti 2017 och omedelbart vid nybyggnation, vilket även är ett nytt tvärvillkor.

Gris - ströad liggbox för digivande sugga

Från 1 januari 2017 ska alla ströade liggboxar för digivande sugga med kull, som är yngre än två veckor, vara minst 6 kvadratmeter.

Helspaltboxar samt liggytor till får

Från den 1 augusti 2017 förbjöds helspaltboxar samt liggytor med gödseldränerande golv till får.

Sittpinnar till unghöns

Unghöns ska ha tillgång till sittpinnar från och med januari 2017.

Nyheter 2018

Miljörapport för verksamhetsåret 2018 och BAT-slutsats

Anläggningar med intensiv animalieproduktion ska, i miljörapporten för verksamhetsåret 2018, redovisa en bedömning av hur verksamheten uppfyller eller planerar att följa varje tillämplig BAT-slutsats (Bästa möjliga teknik). Miljörapporten med detta krav görs senast 31 mars 2019.

Lantbrukets brandskyddskommitté – Flik 2 revideras

En revidering pågår av LBK-pärmens Flik 2 avseende Systematiskt brandskyddsarbete. Även checklistan kommer att revideras något. Arbetet beräknades vara färdigt till årsskiftet 2017/2018.

Nya regler om brandfarlig vätska och spillolja gäller från 1 juli 2018

Från den 1 juli i år börjar nya regler gälla om hantering av bl.a dieselolja, bensin och spillolja i cisterner och rörledningar samt mer än 250 liter inom vattenskyddsområde. De nya reglerna är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Från den 1 juli 2018 gäller Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Nya regler säger att du skriftligen ska informera tillsynsmyndigheten senast 4 veckor om ny installation eller påbörja hantering av en cistern.

Nytt är även att från 1 januari 2022 ska det finnas ett sekundärt skydd för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till dessa. Regeln omfattar även hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Det nya är att regeln gäller för samtliga behållare i vattenskyddsområden, alltså även för sådana som idag inte har något krav på sig.

Cistern - vattenskyddsområde och skyltning av brandfarlig vätska

En väl synlig och gedigen skylt om ”Vattenskyddsområde” ska finnas vid påfyllningsröret på cisternen. Utöver tidigare krav om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, innehåll m.m. ska nu även en orangefärgad skylt finns med om innehållets brandfarlighet.

Medelstora förbränningsanläggningar får nya regler

Naturvårdsverkets Allmänna råd (AR 87:2) om fastbränsleeldade anläggningar, 500 kW-10 MW, har upphört att gälla. De utsläppsvärden för stoft som angavs där är överspelade: 113 mg/Nm3 vid 6 % O2 i tätort, och 395 mg/Nm3 vid 6 % O2 utanför tätort. Med dagens syn på hälsoeffekter av små partiklar och kunskapen om att dessa transporteras luftburet mycket långa sträckor, anser Naturvårdsverket att det är hälsomässigt motiverat att den lägre nivån ofta tillämpas även utanför tätbebyggt område samt ännu lägre utsläppsnivåer inom tätbebyggt område. Nya anläggningar kommer från december 2018 att åtminstone vara tvungna uppfylla kraven enligt direktivet om medelstora förbränningsanläggningar. Vad som är skäliga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått i det enskilda fallet ska bedömas efter en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

En förordning är under framtagande för medelstora förbränningsanläggningar och som kommer att träda i kraft i början av 2018 men är ännu inte beslutad.

Växtskydd - godkänd användning av flera preparat

Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel.

Bränna stubbåker - inget undantag längre

Det finns ett förbud mot att bränna stubbåker då detta kan skada markens organiska material. Det har tidigare funnits ett undantag mot detta förbud. Undantaget gäller bränning som förberedelse inför sådd av höstoljeväxter. Från och med 2018 gäller inte detta undantag längre. Du får alltså inte bränna stubbåker som förberedelse för sådd av höstoljeväxter. Du får dock fortfarande bränna om det är av växtskyddsskäl och du har fått dispens från länsstyrelsen.

Nya djurslagsspecifika författningar

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. även kallad L100, har arbetats om till sex djurslagsspecifika författningar. I samband med denna omarbetning har också en del ändringar införts i föreskrifterna som trädde i kraft den 1 december 2017. Ändringarna handlar i korthet om att:

  • Smågrisar får vänjas av tidigare under särskilda villkor,
  • Under särskilda villkor får man hålla upp till 600 slaktgrisar i samma stallavdelning.
  • För avelsdjuren till slaktkyckling tillåts sittpinnar ersättas med upphöjd sittyta.
  • Det blir tillåtet att bygga stallar utan fönster för avelsdjur till slaktkycklingproduktionen.
  • Detaljeringsgraden för bestämmelsen kring ljusets spektralprofil sänks för alla fjäderfän.
  • Bestämmelsen om att rörelsefriheten inte får begränsas genom sammanbindning av kroppsdelar, utökas till att gälla generellt och inte bara vid bete.

De nya sex djurslagsspecifika författningarna delas in enligt följande:

L104 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:24) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.
L106 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:25) om grishållning inom lantbruket m.m.
L107 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:26) om fårhållning inom lantbruket m.m.
L109 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:27) om gethållning inom lantbruket m.m.
L111 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:28) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.
L112 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:29) om kaninhållning inom lantbruket m.m.

Smittsäkrad besättning ersätter frivilliga salmonellaprogram nöt och gris

Sedan de nya biosäkerhetsprogrammen Smittsäkrad besättning (SSB) nöt driftsattes i augusti 2015 är det inte längre möjligt att ansluta sig till det gamla frivilliga Salmonellaprogrammet för nötkreatur. Den 1 februari 2018 löper övergångsperioden mellan det gamla frivilliga Salmonellaprogrammet och SSB nöt ut, och därmed upphör det gamla programmet att existera. Det innebär att den som inte har gått över och anslutit sig till SSB nöt inte längre har möjlighet till förhöjd ersättningsnivå i händelse av utbrott av salmonella i besättningen.

Motsvarande förändringar sker också för gris. Sedan programstarten av Smittsäkrad besättning (SSB) gris i juni 2016 är det gamla frivilliga Salmonellaprogrammet stängt för nya anslutningar. Övergångsperioden för gris löper ut den 1 december 2018. Därefter upphör det gamla programmet att existera. Det innebär att de besättningar som inte har gått över till SSB gris inte längre har möjlighet till samma ersättningsnivå vid salmonella som när de var anslutna till det frivilliga Salmonellaprogrammet.

Hästhållning

Föreskriften Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning (DFS 2007:6) håller på att skrivas om. Den nya föreskriften beräknas vara i bruk andra delen av 2018.

Färdskrivare i traktor b

Traktor b (50 km/h traktor) ska ha färdskrivare installerad på om du kör eget gods och ekipaget väger över 7,5 ton och inte inom jord-/skogsbruk eller om du kör med någon annans gods och ekipaget väger mer än 3,5 ton och inte inom jord-/skogsbruk. Flera undantag finns om du kör inom jord- och skogsbruk och under vissa förutsättningar, vilka beskrivs i faktadelen.

Ändringar på gång efter 2018

Ekodesignkrav på pannor för fasta bränslen

Pannor för fasta bränslen (ved, pellets, briketter, spån, kol, koks, torv m.m.) upp till och med 500 kW kommer att omfattas av ekodesignkrav som träder i kraft 2020. Kraven innebär gränsvärden för utsläpp samt energieffektivitet och kommer omfatta all utrustning som säljs inom EU.  Detta omfattar både pannor, avsedda endast för centralvärme, samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion, samt kraftvärmepannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW. Exempel på pannor som inte omfattas av lagkrav är värmepannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten eller för distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier som ånga eller luft. Pannor som använder icke-träbaserad biomassa, exempelvis, halm, skal, kärnor, omfattas inte heller av kraven i förordningen.

Gemensam djurhälsolagstiftning inom EU

Ny EU-gemensam djurhälsolagstiftning är på gång. Detaljer rörande till exempel listning och kategorisering av djursjukdomar som ska omfattas av det gemensamma regelverket planeras arbetas fram under 2018. Implementeringen kommer dock att dröja ytterligare några år.

Strö till unghöns – nyhet 2019

Unghöns ska ha tillgång till strö från och med januari 2019.

Avloppsslam

Naturvårdsverket har utarbetat en rapport med förslag till nya krav för att möjliggöra spridning av olika fraktioner, som slam, matavfall och andra röt- och kompostrester på olika marktyper. Tidigare förslag till förordning innehöll skärpta krav för enbart avfallsfraktioner vad avser både metallhalter och hygieniseringskrav men dessa förslag på skärpta krav har aldrig antagits. Förslaget är under beredning på Miljö- och energidepartementet. Eftersom det är ett förslag till förordning så är det regeringen som fattar beslut i frågan. Till dess att beslut är fattat gäller dagens lagstiftning SNFS 1994:2.

Foder

Förändringar är på gång inom foderområdet, bl.a. en ny foderföreskrift, ny foderkatalog och uppdatering av gränsvärden.