Regeländringar och Nyheter

Här följer först regeländringar som trätt i kraft under 2018 samt det som träder i kraft under 2019. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2019 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.

Ändrade regler år 2018

Lantbrukets brandskyddskommitté – Flik 2

LBK-pärmens Flik 2 avseende Systematiskt brandskyddsarbete har reviderats.

Regler om brandfarlig vätska och spillolja

Den 1 juli i 2018 kom nya regler om hantering av bl.a dieselolja, bensin och spillolja i cisterner och rörledningar samt mer än 250 liter inom vattenskyddsområde. De nya reglerna är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

  • Naturvårdsverkets nya regler säger att du skriftligen ska informera tillsynsmyndigheten senast 4 veckor om ny installation eller påbörja hantering av en cistern.
  • Kopia på protokoll från besiktningar ska hädanefter skickas in till tillsynsmyndigheten.
  • Från 1 januari 2022 ska det finnas ett sekundärt skydd, alltså någon form av invallning, för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till dessa. Regeln omfattar även hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Det nya är att regeln gäller för samtliga behållare i vattenskyddsområden, alltså även för sådana som idag inte har något krav på sig.
Cistern - vattenskyddsområde och skyltning av brandfarlig vätska

En väl synlig och gedigen skylt om ”Vattenskyddsområde” ska finnas vid påfyllningsröret på cisternen. Utöver tidigare krav om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, innehåll m.m. ska nu även en orangefärgad skylt finns med om innehållets brandfarlighet.

Medelstora förbränningsanläggningar, 1 MW – 50 MW

Naturvårdsverkets Allmänna råd (AR 87:2) om fastbränsleeldade anläggningar, 500 kW-10 MW, har upphört att gälla och ersatts av förordningen om medelstora förbrännings-anläggningar (2018:471), FMF. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 1 MW eller högre, men högst 50 MW. Anläggningarna omfattas av kraven för utsläpp till luft av kväveoxider, svaveldioxider och stoft, enligt FMF enligt följande tidsschema:

  • 20/12 2018 – nya med en effekt 1 MW – 50 MW
  • 2024 - befintliga med en effekt >5 MW - 50 MW
  • 2029 - befintliga med en effekt 1 MW - 5 MW

Med FMF och dagens syn på hälsoeffekter av små partiklar och kunskapen om att dessa transporteras luftburet mycket långa sträckor, anser Naturvårdsverket att det är hälsomässigt motiverat att nivåerna enligt FMF tillämpas även utanför tätbebyggt område samt ännu lägre utsläppsnivåer inom tätbebyggt område. Vad som är skäliga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått i det enskilda fallet ska bedömas efter en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

Växtskydd - godkänd användning av flera preparat

Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel.

Bränna stubbåker - inget undantag

Det finns ett förbud mot att bränna stubbåker då detta kan skada markens organiska material. Det har tidigare funnits ett undantag mot detta förbud. Undantaget gäller bränning som förberedelse inför sådd av höstoljeväxter. Från och med 2018 gäller inte detta undantag längre. Du får alltså inte bränna stubbåker som förberedelse för sådd av höstoljeväxter. Du får dock fortfarande bränna om det är av växtskyddsskäl och du har fått dispens från länsstyrelsen.

Smittsäkrad besättning ersätter frivilliga salmonellaprogram nöt och gris

Sedan de nya biosäkerhetsprogrammen Smittsäkrad besättning (SSB) nöt driftsattes i augusti 2015 är det inte längre möjligt att ansluta sig till det gamla frivilliga Salmonellaprogrammet för nötkreatur. Den 1 februari 2018 löpte övergångsperioden mellan det gamla frivilliga Salmonellaprogrammet och SSB nöt ut, och därmed upphörde det gamla programmet att existera. Det innebär att den som inte har gått över och anslutit sig till SSB nöt inte längre har möjlighet till förhöjd ersättningsnivå i händelse av utbrott av salmonella i besättningen.

Motsvarande förändringar skedde också för gris. Sedan programstarten av Smittsäkrad besättning (SSB) gris i juni 2016 är det gamla frivilliga Salmonellaprogrammet stängt för nya anslutningar. Övergångsperioden för gris löpte ut den 1 december 2018. Därefter upphörde det gamla programmet att existera. Det innebär att de besättningar som inte har gått över till SSB gris inte längre har möjlighet till samma ersättningsnivå vid salmonella som när de var anslutna till det frivilliga Salmonellaprogrammet.

Färdskrivare i traktor b

Traktor b (50 km/h traktor) ska ha färdskrivare installerad på om du kör eget gods och ekipaget väger över 7,5 ton och inte inom jord-/skogsbruk eller om du kör med någon annans gods och ekipaget väger mer än 3,5 ton och inte inom jord-/skogsbruk. Flera undantag finns om du kör inom jord- och skogsbruk och under vissa förutsättningar, vilka beskrivs i faktadelen.

Nyheter 2019

Miljörapport för verksamhet med BAT-slutsatser ska redovisas 2019

Anläggningar med intensiv animalieproduktion ska, i miljörapporten för verksamhetsåret 2018, redovisa en bedömning av hur verksamheten uppfyller eller planerar att följa varje tillämplig BAT-slutsats (Bästa möjliga teknik). Miljörapporten med detta krav görs senast 31 mars 2019.

Ny foderföreskrift gäller från 1 januari

För att få hantera foder måste du vara registrerad hos Jordbruksverket. Observera att du också måste anmäla om du ändrar din verksamhet, till exempel att blanda läkemedel i foder, använda fiskmjöl eller upphöra med din verksamhet. Primärproducent är du om du har en normal hantering av foder till dina egna djur och släpper ut råvaror på marknaden, till exempel spannmål eller grovfoder. Om du producerar foderblandningar som du släpper ut på marknaden, till exempel spannmålsblandningar till häst, räknas du istället som foderleverantör.

För viss verksamhet måste du ha ett godkännande från Jordbruksverket, till exempel om du ska blanda in läkemedel i fodret:

  • Tillverkar foderblandningar för eget bruk som innehåller fodertillsatser eller förblandningar som innehåller:
  • koccidiostatika eller histomonostatika, eller
  • zootekniska tillsatser: Andra zootekniska tillsatser

Tillsatsens benämning (tillsatsens namn), kategori (Koccidiostatika/Zootekniska tillsatser) eller funktionell grupp (Andra zootekniska tillsatser) framgår av märkningen av tillsatsen eller förblandningen. Jordbruksverket måste besiktiga din anläggning innan vi kan godkänna den.

Ditt foder måste vara säkert att använda. Om du vet eller misstänker att ditt foder inte uppfyller kraven på fodersäkerhet ska du så fort som möjligt anmäla det till din länsstyrelse. Du ska varje år rapportera din användning av läkemedel och koccidiostatika/histomonostatika till Jordbruksverket.

Hästhållning – ny föreskrift 1 mars

Föreskriften L101, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning (DFS 2007:6), har ersatts av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:49) om hästhållning. Föreskrifterna ska tillämpas vid all hästhållning. Med häst menas hästar och åsnor samt korsningar mellan dessa. Den nya föreskriften gäller från 1 mars 2019.

Djurskyddslagen

En ny djurskyddslag (2018:1192) träder i kraft den 1 april 2019.

Strö till unghöns

Unghöns ska ha tillgång till strö från och med januari 2019.

Lantbrukets brandskyddskommitté

Flik 5 Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet håller på och revideras. Den publiceras under våren 2019. LBK-pärmens Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd kommer att revideras under 2019.

Transport av farligt gods på väg

Från 1 januari 2019 kommer de nya föreskrifter för transport av farligt gods på väg (ADR-S) och järnväg (RID-S) att träda i kraft. De nu gällande föreskrifterna i MSBFS 2016:8 (ADR-S) och MSBFS 2016:9 (RID-S) får tillämpas under en övergångsperiod till och med den 30 juni 2019, om inget annat anges i bestämmelserna i ADR-S eller i RID-S.

Godsdeklaration

En ändring som får betydelse vid transport som sker enligt värdeberäknad mängd är att i godsdeklarationen ska både den totala mängden farligt gods och det beräknade värdet för varje transportkategori anges i godsdeklarationen.

Examination ADR-förare

Från 1 mars 2019 så ändras förfarandet för examinationssystemet för ADR-förare. Förare av transport av farligt gods, efter genomförd utbildning, skriver ett kunskapsprov på Trafikverkets förarprovkontor för att få sitt ADR-intyg. Från 1 mars 2019 kommer examination av ADR-förare inte längre att utföras hos utbildningsanordnare. Detta berör inte 1.3-utbildningen.

Ändringar på gång efter 2019

Ekodesignkrav på pannor för fasta bränslen

Pannor för fasta bränslen (ved, pellets, briketter, spån, kol, koks, torv m.m.) upp till och med 500 kW kommer att omfattas av ekodesignkrav som träder i kraft 2020. Kraven innebär gränsvärden för utsläpp samt energieffektivitet och kommer omfatta all ny utrustning som säljs inom EU. Detta omfattar både pannor, avsedda endast för centralvärme, samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion, samt kraftvärmepannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW. Exempel på pannor som inte omfattas av lagkrav är värmepannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten eller för distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier som ånga eller luft. Pannor som använder icke-träbaserad biomassa, exempelvis, halm, skal, kärnor, omfattas inte heller av kraven i förordningen.

Gemensam djurhälsolagstiftning inom EU

Ny EU-gemensam djurhälsolagstiftning är på gång. Detaljer rörande till exempel listning och kategorisering av djursjukdomar som ska omfattas av det gemensamma regelverket planerades att arbetas fram under 2018. Implementeringen kommer dock att dröja ytterligare några år.

Avloppsslam

Naturvårdsverket har utarbetat en rapport med förslag till nya krav för att möjliggöra spridning av olika fraktioner, som slam, matavfall och andra röt- och kompostrester på olika marktyper. Tidigare förslag till förordning innehöll skärpta krav för enbart avfallsfraktioner vad avser både metallhalter och hygieniseringskrav men dessa förslag på skärpta krav har aldrig antagits. Förslaget är under beredning på Miljö- och energidepartementet. Eftersom det är ett förslag till förordning så är det regeringen som fattar beslut i frågan. Till dess att beslut är fattat gäller dagens lagstiftning SNFS 1994:2.