Slättbygder

Områden som ska anses som slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län enligt bilaga 4 i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21. Läs mer om Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring på - www.jordbruksverket.se.

Läs mer om att Lagra gödsel på - www.jordbruksverket.se.