Här kan du ladda ner material som du kan skriva ut

Åtgärdsplan

Här kan du ladda ner åtgärdsplan som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här

Avfallsjournal - Farligt avfall

Här kan du ladda ner avfallsjournal som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här

Transportdokument för farligt avfall

Här kan du ladda ner ett exempel på mall för transport av farligt avfall - klicka här

Kemikalieförteckning

Här kan du ladda ner kemikalieförteckning som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här

Är du arbetsgivare använder du denna kemikalieförteckning - klicka här

Vill du veta mer om Klassificering och märkning av kemikalier enligt CLP - klicka här

Tabell – vanligaste förekommande köldmedier

Tabell över de vanligast förekommande köldmedierna finns på sidan Allt om F-Gas- klicka här

Vid inspektionen är det bra om följande dokumentation finns tillgänglig:

Aktuell sprutjournal för denna, alternativt föregående års växtsäsong• Intyg om eventuell behörighet samt tillstånd för att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L.

Säkert växtskydd

För mer information om växtskyddet finns olika informationsbroschyrer på Säkert Växtskydd att beställa eller ladda ned - klicka här

Sprutjournal kan laddas ned från - www.sakertvaxtskydd.se

Här kan du ladda ner - Sprutjournal per plats

Här kan du ladda ner - Sprutjournal per datum

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel

I den här broschyren kan du som arbetar med växtskyddsmedel läsa om olika typer av skyddsutrustning. Den beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus. - klicka här

Plan för upprätthållande av djurskydd vid elavbrott

Här kan du ladda ner ett exempel på mall för plan för upprättande av djurskydd vid elavbrott - klicka här

Blankett för anmälan om besöksverksamhet

På en anläggning med besöksverksamhet är djurhållaren skyldig att informera länsstyrelsen om att det förekommer besöksverksamhet på anläggningen samt om besöksverksamheten förändras eller upphör. Här finns en blankett som kan användas vid anmälan till länsstyrelsen - klicka här

Egenkontroll av anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet i jordbruket

Det här stödmaterialet kan användas av dig som driver ett anmälnings- eller tillståndspliktigt jordbruk för att uppfylla kraven på egenkontroll enligt miljöbalken. Det skiljer mellan kommunerna i Sverige hur omfattande de tycker att en egenkontroll ska vara. Materialet kan användas som en bra grund att stå på i diskussion med din kommun om vad de kräver - klicka här

Studieplan för Miljöhusesyn – det digitala verktyget

Denna studieplan ger en introduktion till det digitala verktyget, hjälper dig att logga in och snabbt hitta strukturen i checklistor och faktabank och skapar ett bra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte - klicka här

Studievägledning för Miljöhusesyn

Detta material kan användas för självstudier eller för studier i grupp. Studiecirkeln har som mål att deltagarna gör Miljöhusesyn på den egna gården och upprättar en åtgärdsplan klicka här

Effektiv Dialog 

En broschyr med tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter. De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa hanteras av allt från myndigheter till kommuner och branschorganisationer. Den stora mängden regler och inblandade instanser gör det mycket viktigt att kontakten mellan myndigheter och företagare fungerar - klicka här