Tvärvillkor – viktigt att känna till

Tvärvillkoren är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd. De flesta tvärvillkoren är inga nya regler, utan de finns redan i EU-förordningar eller genom att vi redan har implementerat EU-direktiv i svensk lagstiftning. Implementering innebär att ”ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat. Det är dock upp till medlemsstaten att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet”.

Det innebär att ett tvärvillkor kan utgöras av nationell lagstiftning som Sverige har på plats för att uppnå syftet med det EU-direktiv som pekats ut som tvärvillkor. Inom vissa verksamhetsområden går den nationella lagstiftningen längre än vad direktivet kräver och kontrollen av tvärvillkoren ska då genomföras enbart utifrån vad som är tillräckligt för att uppnå syftet och ändamålet med respektive direktiv.

Alla lantbrukare i EU måste följa tvärvillkoren. Tänk på att tvärvillkoren gäller för all jordbruksmark som du har, oavsett om du söker stöd för marken eller inte. Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Vilka regler är tvärvillkor?

Tvärvillkoren är regler inom områdena miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd. För dig som har jordbruksmark i området för tvärvillkorselement (samma område men tidigare kallat stödområde 9) gäller att du måste följa tvärvillkoren för vissa landskapselement.

Extra tvärvillkor för miljöersättningar

De extra tvärvillkoren togs bort från och med 2015. Men du som söker miljöersättningar måste ändå följa villkoren då de ersätts av basvillkor i miljöersättningarna. Observera att för miljöersättningar i gamla landsbygdsprogrammet gäller fortfarande de extra tvärvillkoren.

De flesta stöd berörs om du inte följer tvärvillkoren

Om du inte följer tvärvillkoren kan det bli avdrag på de här stöden:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
 • ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • ersättning för extra djuromsorg för suggor
 • ersättning för extra djuromsorg för får
 • ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Förutom tvärvillkoren finns det särskilda villkor för varje stöd. Du måste också följa stödvillkoren för att få full utbetalning.

Du som har sökt stöd ansvarar för att tvärvillkoren följs hela året

Det är du som har sökt stödet som har ansvar för att tvärvillkoren följs i din jordbruksverksamhet och på all din jordbruksmark. Det gäller även om arbetsuppgifterna utförs av någon annan, till exempel en maskinstation. Tänk på att du ansvarar för att tvärvillkoren följs under hela stödåret.

Undvik de vanligaste felen

Många lantbrukare har fått avdrag på sina stöd på grund av brister som kunde ha åtgärdats ganska enkelt. Tänk på det här för att undvika de vanligaste felen:

 • Kom ihåg att rapportera händelser som gäller dina nötkreatur till CDB inom 7 dagar.
 • Följ reglerna för djurmärkning och se till att beställa ersättningsbrickor direkt när du märker att ditt djur tappat en bricka.
 • Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och hur du ska utforma dina djurstallar.

 

Nyheter 2016

Det är några ändringar i tvärvillkoren från 2016. Det här är de viktigaste nyheterna:

 • Sen rapportering till CDB kan ge tvärvillkorsavdrag.
 • Kravet på journalföring inom 48 timmar försvinner om du har elektronisk stalljournal.
 • De extra tvärvillkoren gäller endast för gamla miljöersättningsåtaganden.
 • Formuleringen stödområde 9 ändras till område med tvärvillkorselement.

 

Sen rapportering till CDB kan ge tvärvillkorsavdrag

Att du ska rapportera dina djur till CDB inom 7 dagar är ett tvärvillkor sedan flera år tillbaka. Men om du har rapporterat till CDB för sent så har det inte påverkat utbetalningen av stöden, förutsatt att rapporteringen ändå är gjord innan kontroll på plats. Från och med 2016 riskerar du att få tvärvillkorsavdrag på dina stöd om du rapporterar till CDB för sent.

Kravet på journalföring inom 48 timmar försvinner om du har elektronisk stalljournal

Du som rapporterar elektroniskt till CDB via till exempel CDB Internet behöver inte längre föra någon stalljournal. Händelserna ska som vanligt rapporteras till CDB inom 7 dagar, men kravet på journalföring inom 48 timmar försvinner alltså om du rapporterar elektroniskt. Det medför i stället att du måste rapportera vissa saker till CDB som du tidigare bara noterade i stalljournalen. Det gäller till exempel djur från en annan djurhållares produktionsplats som du har tillfälligt på din produktionsplats eller djur som du har flyttat mellan dina egna produktionsplatser. Läs mer på www.jordbruksverket.se, Märkning, journalföring och registrering av nötkreatur.

De extra tvärvillkoren gäller endast för gamla miljöersättningsåtaganden

Extra tvärvillkor för miljöersättningar togs bort 2015, men gäller fortfarande för gamla miljöersättningsåtaganden.

Stödområde 9 ändras till område med tvärvillkorselement

Områden med tvärvillkorselement finns i södra Sverige. Dessa områden kallades tidigare stödområde 9. Läs mer om områden med tvärvillkorselement på www.jordbruksverket.se, Det här är tvärvillkorselement.

Rådgivning och förslag på lösningar

Du kan få rådgivning angående tvärvillkoren och hur du ska göra för att följa dem. Flera organisationer, t.ex. Hushållningssällskapet och LRF konsult erbjuder rådgivning där ni tillsammans går igenom tvärvillkoren på din gård och diskuterar problem och lösningar. Rådgivningen bekostas till viss del av EU, vilket ger ett lägre pris till dig som lantbrukare. Kontakta din rådgivare för mer information.

Vill du veta mer?

Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse eller besöka Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se, sök på Tvärvillkor och sedan Kontrollinstruktioner (Kontrollinstruktioner och protokoll 2016). Du kan också få rådgivning som är anpassad efter förutsättningarna på din gård. Flera rådgivarorganisationer erbjuder subventionerad rådgivning. Dessa hittar du på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

Jordbruksverkets text om tvärvillkor, se www.jordbruksverket.se > Stöd > Jordbrukarstöd > Tvärvillkor > Vad är tvärvillkor