Tvärvillkor – viktigt att känna till

Tvärvillkoren är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd. De flesta tvärvillkoren är inga nya regler, utan de finns redan i EU-förordningar eller genom att vi redan har implementerat EU-direktiv i svensk lagstiftning. Implementering innebär att ”Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat. Det är dock upp till medlemsstaten att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet”.

Det innebär att ett tvärvillkor kan utgöras av nationell lagstiftning som Sverige har på plats för att uppnå syftet med det EU-direktiv som pekats ut som tvärvillkor. Inom vissa verksamhetsområden går den nationella lagstiftningen längre än vad direktivet kräver och kontrollen av tvärvillkoren ska då genomföras enbart utifrån vad som är tillräckligt för att uppnå syftet och ändamålet med respektive direktiv.

Alla lantbrukare i EU måste följa tvärvillkoren. Tänk på att tvärvillkoren gäller för all jordbruksmark som du har, oavsett om du söker stöd för marken eller inte. Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Vilka regler är tvärvillkor?

Tvärvillkoren är regler inom områdena miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd. För dig som har jordbruksmark i området för tvärvillkorselement (samma område men tidigare kallat stödområde 9) gäller att du måste följa tvärvillkoren för vissa landskapselement.

Extra tvärvillkor för miljöersättningar

De extra tvärvillkoren togs bort från och med 2015. Men du som söker miljöersättningar måste ändå följa villkoren då de ersätts av basvillkor i miljöersättningarna. Observera att för miljöersättningar i gamla landsbygdsprogrammet gäller fortfarande de extra tvärvillkoren.

De flesta stöd berörs om du inte följer tvärvillkoren
Om du inte följer tvärvillkoren kan det bli avdrag på de här stöden:
 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
 • ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • ersättning för extra djuromsorg för suggor
 • ersättning för extra djuromsorg för får
 • ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor
 • Förutom tvärvillkoren finns det särskilda villkor för varje stöd. Du måste också följa stödvillkoren för att få full utbetalning.

Du som har sökt stöd ansvarar för att tvärvillkoren följs hela året

Det är du som har sökt stödet som har ansvar för att tvärvillkoren följs i din jordbruksverksamhet och på all din jordbruksmark. Det gäller även om arbetsuppgifterna utförs av någon annan, till exempel en maskinstation. Tänk på att du ansvarar för att tvärvillkoren följs under hela stödåret.

Undvik de vanligaste felen
Många lantbrukare har fått avdrag på sina stöd på grund av brister som kunde ha åtgärdats ganska enkelt. Tänk på det här för att undvika de vanligaste felen:
 • Kom ihåg att rapportera händelser som gäller dina nötkreatur till CDB inom 7 dagar.
 • Följ reglerna för djurmärkning och se till att beställa ersättningsbrickor direkt när du märker att ditt djur tappat en bricka.
 • Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och hur du ska utforma dina djurstallar.
 • Om du är foderföretagare ska din anläggning vara registrerad, eller om så krävs, godkänd.

Nyheter 2018
Bränna stubbåker – borttaget undantag - det finns ett förbud mot att bränna stubbåker då detta kan skada markens organiska material. Det har tidigare funnits ett undantag mot detta förbud. Undantaget gäller bränning som förberedelse inför sådd av höstoljeväxter. Från och med 2018 gäller inte detta undantag längre. Du får alltså inte bränna stubbåker som förberedelse för sådd av höstoljeväxter. Du får dock fortfarande bränna om det är av växtskyddsskäl och du har fått dispens från länsstyrelsen.

De extra tvärvillkoren gäller endast för gamla miljöersättningsåtaganden
Extra tvärvillkor för miljöersättningar togs bort 2015, men gäller fortfarande för gamla miljöersättningsåtaganden.

Rådgivning och förslag på lösningar

Du kan få rådgivning/kurser som är anpassad efter förutsättningarna på din gård angående tvärvillkoren och hur du ska göra för att följa dem. Flera organisationer erbjuder rådgivning där ni tillsammans går igenom tvärvillkoren på din gård och diskuterar problem och lösningar. Rådgivningen bekostas till viss del av EU, vilket ger ett lägre pris till dig som lantbrukare. Kontakta rådgivare för mer information. Dessa hittar du på www.jordbruksverket.se

Vill du veta mer?

Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse eller läsa mer om tvärvillkoren på www.jordbruksverket.se

Kontrollinstruktioner för tvärvillkor kan läsas på www.jordbruksverket.se.