Vad är tvärvillkor?

Du som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa tvärvillkoren för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd. Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Du kan se alla tvärvillkor inom Allmänna Gårdskrav, Växtodling och Djurhållning i Lista tvärvillkor.

De flesta tvärvillkoren är inga nya regler, utan de finns redan i EU-förordningar eller genom att vi redan har implementerat EU-direktiv i svensk lagstiftning. Implementering innebär att ”Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat. Det är dock upp till medlemsstaten att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet”.

Det innebär att ett tvärvillkor kan utgöras av nationell lagstiftning som Sverige har på plats för att uppnå syftet med det EU-direktiv som pekats ut som tvärvillkor. Inom vissa verksamhetsområden går den nationella lagstiftningen längre än vad direktivet kräver och kontrollen av tvärvillkoren ska då genomföras enbart utifrån vad som är tillräckligt för att uppnå syftet och ändamålet med respektive direktiv.

Alla lantbrukare i EU måste följa tvärvillkoren. Tänk på att tvärvillkoren gäller för all jordbruksmark som du har, oavsett om du söker stöd för marken eller inte. Genom att följa tvärvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Vilka regler är tvärvillkor?
Tvärvillkoren är regler inom områdena miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd. För dig som har jordbruksmark i området för tvärvillkorselement (samma område men tidigare kallat stödområde 9) gäller att du måste följa tvärvillkoren för vissa landskapselement.

Slut med extra tvärvillkor från och med 2019 - basvillkor ersätter
Från och med 2019 finns det inga miljöersättningar kvar med extra tvärvillkor. Basvillkor ersätter extra tvärvillkor för miljöersättningar. Du som söker miljöersättningar måste följa villkoren.

Normer
Normerna ingår i tvärvillkoren och gäller alla som brukar jordbruksmark (åker, betesmark och slåtteräng) och ansöker om jordbrukarstöd. Information om normerna finns i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2014:41). Läs mer om normer på www.jordbruksverket.se.

De flesta stöd berörs om du inte följer tvärvillkoren
Om du inte följer tvärvillkoren kan det bli avdrag på de dessa stöd:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
 • ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • ersättning för extra djuromsorg för suggor
 • ersättning för extra djuromsorg för får
 • ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor

Förutom tvärvillkoren finns det särskilda villkor för varje stöd. Du måste också följa stödvillkoren för att få full utbetalning.

Du som har sökt stöd ansvarar för att tvärvillkoren följs hela året
Det är du som har sökt stödet som har ansvar för att tvärvillkoren följs i din jordbruksverksamhet och på all din jordbruksmark. Det gäller även om arbetsuppgifterna utförs av någon annan, till exempel en maskinstation. Tänk på att du ansvarar för att tvärvillkoren följs under hela stödåret.

Undvik de vanligaste felen
Många lantbrukare har fått avdrag på sina stöd på grund av brister som kunde ha åtgärdats ganska enkelt. Tänk på det här för att undvika de vanligaste felen:

 • kom ihåg att rapportera händelser som gäller dina nötkreatur till CDB inom 7 dagar.
 • följ reglerna för djurmärkning och se till att beställa ersättningsbrickor direkt när du märker att ditt djur tappat en bricka.
 • följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och hur du ska utforma dina djurstallar.
 • om du är foderföretagare ska din anläggning vara registrerad, eller om så krävs, godkänd.

Nyheter 2022
Inga nya tvärvillkor har tillkommit för 2022. Däremot försvinner tvärvillkoret och kravet avseende att fördela gödselgivan (17 § i SJVFS 2012:41) över hela arealen, från 1 mars (SJVFS 2021:37). Kravet blir i stället ett allmänt råd till 2 kap. 3 § miljöbalken.

Rådgivning och förslag på lösningar
Du kan få rådgivning angående tvärvillkoren och hur du ska göra för att följa dem. Hushållningssällskapet och LRF K onsult erbjuder rådgivning där ni tillsammans går igenom tvärvillkoren på din gård och diskuterar problem och lösningar. Rådgivningen bekostas till viss del av EU, vilket ger ett lägre pris till dig som lantbrukare. Kontakta din rådgivare för mer information.

Vill du veta mer?
Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse eller läsa mer om tvärvillkor på www.jordbruksverket.se.
Du kan också köpa subventionerad tvärvillkorsrådgivning som är anpassad efter förutsättningarna på din gård. Läs mer om aktuella rådgivarorganisationer på www.jordbruksverket.se.