Liten ordlista om regler

OrdBeskrivning
EU-förordning utfärdas av EU och gäller direkt i medlemsländerna.
EU-direktiv utfärdas av EU och gäller efter att de arbetats in i den nationella lagstiftningen.
Författningar samlingsbenämning för lagar, förordningar och föreskrifter.
Lagstiftas av riksdagen. Övergripande.
Förordningmer detaljerade bestämmelser med lagen som utgångspunkt. Beslutas av regeringen på uppdrag av riksdagen.
Föreskrift utfärdas av myndigheter med stöd av förordningar. Mer utförliga jämfört med förordningarna.
Allmänna råd och vägledningarutfärdas av vissa centrala myndigheter. De allmänna råden och vägledningarna utgör rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd och vägledningar är inte juridiskt bindande, men kan väga tungt vid rättslig prövning.
Grundvillkorgrundvillkor är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina stöd. Genom att följa grund­villkoren bidrar du till att bevara jordbruks­marken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smitt­spridning och få säkrare livs­medel.
Verksamhetskravverksamhetskrav är regler som redan finns i svensk lagstiftning och som gäller all jordbruksverksamhet, oavsett om du söker jordbrukarstöd eller inte. Du måste alltså följa dessa regler redan innan du har bestämt dig för att söka jordbrukarstöd. Exempel på verksamhetskrav är vissa av reglerna för djurskydd.
Normernormerna ingår i grundvillkoren och gäller alla som brukar jordbruksmark och ansöker om jordbrukarstöd. De är miljö- och klimatrelaterade grundvillkorsmål som alla medlemsstater måste nå upp till och som finns uppräknade i EU:s regler för den gemensamma jordbrukspolitiken.