Liten ordlista om regler

OrdBeskrivning
Författningarsamlingsbenämning för lagar, förordningar och föreskrifter.
Lag stiftas av riksdagen. Övergripande.
Förordning mer detaljerade bestämmelser med lagen som utgångspunkt. Beslutas av regeringen på uppdrag av riksdagen.
Föreskrift utfärdas av myndigheter med stöd av förordningar. Mer utförliga jämfört med förordningarna.
Allmänna råd och vägledningar utfärdas av vissa centrala myndigheter. De allmänna råden och vägledningarna utgör rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd och vägledningar är inte juridiskt bindande, men kan väga tungt vid rättslig prövning.
Tvärvillkor regler i lagstiftningen som du måste följa för att få full utbetalning om du sökt jordbrukarstöd.
Normernormerna ingår i tvärvillkoren och gäller alla som brukar jordbruksmark (åker, betesmark och slåtteräng) och ansöker om jordbrukarstöd.
Basvillkor de samlade reglerna inom tvärvillkoren och vissa utvalda
ur nationell lagstiftning som du behöver uppfylla för att kunna
få full miljöersättning samt ersättning för ekologisk produktion. Det kan vara regler för hur du brukar din mark, hur det påverkar miljön samt hur du får använda gödselmedel och växtskyddsmedel.
Extra tvärvillkor från och med 2019 finns det inga miljöersättningar
kvar med extra tvärvillkor.