Nedgrävning m.m. av döda djur, animaliska biprodukter

Församlingar och områden för nedgrävning eller annat bortskaffande av döda djur/animaliska biprodukter, SJVFS 2014:43, bilaga 2 till 2 kap 23 §, 1a st, b-d och 2 kap 25 § a.

Läs mer om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur, ändrad genom 2014:43 på www.jordbruksverket.se

Läs mer om hur man Tar hand om döda djur och slaktbiprodukter på www.jordbruksverket.se. och i broschyren Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling på www.jordbruksverket.se.