Översikt övergångsbestämmelser

BestämmelseNy anläggning,
högst 5MW
Ny anläggning,
>5MW
2018-anläggning
högst 5MW
2018-anläggning
>5MW
Registrering, 21 §1 juni
2018
1 juni
2018
1 januari
2029
1 januari
2024
Begränsningsvärden,
29-32 §§
20 december
2018
20 december
2018
Begränsningsvärden,
25-28 §§
1 januari
2030
1 januari
2025