Tvärvillkor

Här listas alla tvärvillkor inom Allmäna Gårdskrav, Växtodling och Djurhållning

Välj punkt

D2 Avel
D5 Livsmedelssäkerhet inom animalieproduktionen och animaliska livsmedel
D6 Fodersäkerhet i djurhållningen
D7 Läkemedel, hormoner m.m.
D8 Bekämpning och förebyggande av smittsamma djursjukdomar
D10 Döda djur
D11 Livsmedelssäkerhet vid mjölkning
D12 BSE, BVD och salmonella samt spårbarhet av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur
D13 Märkning, registrering och rapportering av nötkreatur
D15 Märkning, registrering och rapportering av grisar
D16 TSE-sjukdomar hos får och getter samt spårbarhet vid export/import
D17 Märkning, journalföring och rapportering, får och getter
D18 Salmonellakontroll, smittsamma sjukdomar samt fodermedel till fjäderfä
D20 Tillsyn och skötsel, nötkreatur
D21 Foder och vatten, nötkreatur
D22 Rengöring, nötkreatur
D23 Stallmiljö, nötkreatur
D24 Utrymmen och inredning, nötkreatur
D25 Elsäkerhet, nötkreatur
D26 Bete och utevistelse, nötkreatur
D27 Utegångsdjur, nötkreatur
D28 Avel och kalvning, nötkreatur
D29 Kalvar upp till sex månader, nötkreatur
D30 Tillsyn och skötsel, grisar
D31 Foder och vatten, grisar
D32 Rengöring m.m, grisar
D33 Stallmiljö, grisar
D34 Utrymmen och inredning, grisar
D35 Elsäkerhet, grisar
D36 Utevistelse, grisar
D37 Smågrisuppfödning
D39 Tillsyn och skötsel, får
D40 Foder och vatten, får
D42 Stallmiljö, får
D43 Utrymmen, får
D44 Elsäkerhet, får
D45 Bete och utevistelse, får
D46 Utegångsdjur, får
D47 Tillsyn och skötsel, getter
D48 Foder och vatten, getter
D50 Stallmiljö, getter
D51 Utrymmen och inredning, getter
D52 Elsäkerhet, getter
D53 Bete och utevistelse, getter
D54 Utegångsdjur, getter
D55 Tillsyn och skötsel, fjäderfä, ej struts
D56 Foder och vatten, fjäderfä, ej struts
D58 Stallmiljö, fjäderfä, ej struts
D59 Utrymmen och inredning, fjäderfä, ej struts
D60 Elsäkerhet, fjäderfä, ej struts
D61 Utevistelse, fjäderfä, ej struts
D62 Värphöns och unghöns, fjäderfä, ej struts
D63 Slaktkyckling, fjäderfä, ej struts
D64 Avelsdjur för slaktkycklingproduktion, fjäderfä, ej struts
D65 Kalkon, fjäderfä, ej struts
D66 Ankor och gäss, fjäderfä, ej struts
D67 Tillsyn och skötsel, strutsfåglar
D68 Foder och vatten, strutsfåglar
D70 Stallmiljö, strutsfåglar
D71 Utrymmen och inredning, strutsfåglar
D72 Elsäkerhet, strutsfåglar
D73 Hägn, strutsfåglar
D74 Tillsyn och skötsel, kaniner
D75 Foder och vatten, kaniner
D77 Stallmiljö, kaniner
D78 Utrymmen och inredning, kaniner
D79 Elsäkerhet, kaniner
D80 Bete och utevistelse, kaniner
D82 Tillsyn och skötsel, hästar
D83 Foder och vatten, hästar
D84 Stallmiljö, hästar
D85 Byggnader och förvaring, hästar
D86 Inredning, hästar
D87 Rastning och utevistelse, hästar

D2 Avel

Syftet med reglerna är att förhindra att djur används för avel som nedärver anlag, defekta gener eller andra oönskade egenskaper, som kan ge upphov till lidande hos avkomman.

D2.1 Avstås det från att använda djur för avel/reproduktion djuren om djuren visat sig nedärva dödliga anlag, s.k. letalanlag, defekter eller egenskaper som kan orsaka lidande hos avkomman?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D2.2 Har åtgärder vidtagits för att motverka så kallad tjuvbetäckning för unga och icke färdigutvecklade hondjur som ska användas i avel?
(TVÄR) (NY)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D5 Livsmedelssäkerhet inom animalieproduktionen och animaliska livsmedel

Syftet är att säkra livsmedlen till konsumenterna.

D5.3 Har du som livsmedelsföretagare dokumenterat från vem och till vem levande djur eller produkter från primärproduktionen har tagits emot eller levererats till, och har du ett system och förfarande för att på begäran kunna lämna denna information till behörig myndighet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.4 Är djur och produkter märkta på ett lämpligt sätt för att underlätta spårbarhet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.5 Förvaras och bevaras de uppgifter som krävs för spårbarheten på ett sådant sätt att de enkelt kan tas fram vid behov eller på myndighetens begäran?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.6 Är livsmedel, som förpackas i färdigförpackningar (konsumentförpackningar) korrekt märkta?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.7 Är produkter och partier som levereras till butiker, grossister eller industrier korrekt märkta?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.8 Är primärprodukter, som omfattas av EU:s kvalitets- och handelsnormer märkta enligt dessa?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.14 Lagras och hanteras avfall och farliga ämnen på ett sådant sätt att förorening av livsmedel förhindras?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.15 Används veterinärmedicinska preparat på ett korrekt sätt, enligt kraven i tillämplig lagstiftning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.16 Åtgärdas problem och avvikelser, som uppmärksammats i den offentliga kontrollen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.17 Dokumenteras all användning av veterinärmedicinska preparat och annan behandling som djuren fått, behandlingsdatum samt karenstid?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.18 Dokumenteras alla relevanta resultat av analyser, som utförts på prover från djur eller andra prover, som kan påverka livsmedelssäkerheten, samt rapporter om kontroller av djur eller produkter av animaliskt ursprung. Omfattas dokumentation av uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att kontrollera faror i produktionen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D5.20 Dokumenteras alla relevanta analyser som gjorts på prover från djur eller annan provtagning, t.ex. vattenanalyser och genomförs åtgärder om analysresultaten avviker från det normala eller från kraven i lagstiftningen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D6 Fodersäkerhet i djurhållningen

Syftet med reglerna är att säkra fodrets kvalitet och därmed förhindra att sjukdom sprids till djuren via fodret.

D6.1 Används endast foder från registrerade foderföretagare vid utfodring av livsmedelsproducerande djur?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.3 Dokumenterar du uppgifter om vilket foder som ges till djuren och varifrån fodret kommer? Kravet gäller allt foder, både inköpt/införskaffat och egenproducerat (gröda och andel av skörden). För införskaffat foder ska dokumentationen omfatta datum, typ av foder och kvantitet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.4 Är behållare för foder rena och torra och desinficeras vid behov?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.5 Förvaras farliga ämnen och avfall så att kontaminering (förorening) av foder förhindras?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.6 Lagras utsäde utom räckhåll för djuren?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.9 Förhindras att djur och skadedjur så långt som möjligt orsakar kontaminering (förorening) vid djurhållningen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.10 Dokumenterar du användningen av växtskydds- och/eller bekämpningsmedel (inkl. skadedjursbekämpning)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.11 Dokumenteras och beaktas resultaten av alla analyser som görs och som är av betydelse för fodersäkerheten?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.15 Om foderråvara med animaliskt ursprung används, känner du till vad som gäller?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.16 Om fodertillsatser blandas i fodret, är de godkända för djurslaget som blandningen är avsedd för?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.18 Finns ett system för distribuering som garanterar att rätt foder skickas till rätt destination?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.20 Om läkemedel blandas i fodret på gården eller finns i färdigblandat foder, finns det då rutiner för förvaring av foder som innehåller läkemedel separat från annat foder?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.22 Rengörs transportfordon och utfodringsutrustning regelbundet, särskilt om det används för att leverera och distribuera foder som innehåller läkemedel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D6.27 Hanteras foder på ett sätt som garanterar att föroreningar inte sprids vid distribuering och utfodring?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D7 Läkemedel, hormoner m.m.

Syftet med reglerna är att säkerställa en korrekt och säker användning av läkemedel och biocider i djurhållningen.

D7.1 Används endast tillåtna läkemedel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.2 Följs veterinärens anvisningar eller anvisningarna på bipacksedeln avseende preparat, dosering och karenstid?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.4 Förvaras läkemedel, kanyler, sprutor, skalpeller etc. på ett betryggande sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.5 Dokumenteras alla läkemedelsbehandlingar (även vissa bekämpningsmedel) inklusive uppföljande behandlingar, med datum, djurets eller djurgruppens identitet, diagnos, läkemedelsnamn och dos, behandlingstid, karenstid, veterinär och/eller annan behandlare (se faktatext om dokumentationskrav för homeopatiska medel) och sparas i 5 år (tvärvillkor är 3 år)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.6 Sparas dokumentation över dödsfall inklusive orsak i 5 år (tvärvillkor är 3 år)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.7 Sparas recept, kvitton eller motsvarande i fem år så att inköp och innehav av läkemedel och homeopatika kan styrkas (tvärvillkor 3 år)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.8 Dokumenteras alla behandlingar med bekämpningsmedel som har karenstid?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.9 Följs veterinärens anvisningar vid villkorad läkemedelsanvändning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.10 Om hormonbehandling sker, är denna förskriven och utförd av en veterinär eller på dennes ansvar (gäller nötkreatur, grisar, får, getter, hovdjur, fjäderfä, kaniner och hägnat vilt)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D7.11 Om djur har behandlats med hormoner avstår du då att sälja eller överlåta djur innan karenstiden gått ut (undantag finns för vissa hästar)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D8 Bekämpning och förebyggande av smittsamma djursjukdomar

Syftet med reglerna är att hålla landet fritt från epizootier och skydda besökare mot zoonoser.

D8.4 Tillämpas lämpliga rutiner för att förhindra spridning av smitta som kan överföras till människa, t.ex. i samband med introduktion av nya djur, och vid misstanke om sådan sjukdom, kontaktas veterinär?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D10 Döda djur

Syftet med reglerna är att förhindra smittspridning.

D10.1 Förs journal över (eller noteras i stalljournalen) döda djur i besättningen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D10.2 Sparas journalen över döda djur i fem år? För tvärvillkor gäller tre år.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D11 Livsmedelssäkerhet vid mjölkning

Syftet med reglerna är att garantera en god hygien och livsmedelssäkerhet vid mjölkning, hantering och förvaring av mjölk.

D11.2 Kommer all mjölk som ska användas som livsmedel från djur som har gott hälsotillstånd, som inte uppvisar tecken på sjukdom, sår på juver, visar tecken på smittsam sjukdom som genom mjölken kan överföras till människor eller på annat sätt kan påverka mjölkens kvalitet negativt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.3 Finns rutiner för att upptäcka djur som uppvisar tecken på sjukdom som kan påverka mjölkens kvalitet negativt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.4 Avskiljs mjölk från djur som har sår på juvret som kan tänkas påverka mjölkens kvalitet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.5 Avskiljs mjölk från djur som av någon anledning fått i sig otillåtna preparat?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.6 Följs karensbestämmelserna, kan djur som behandlas identifieras och avskiljs mjölk från behandlade djur under hela karenstiden?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.8 Är mjölkningsutrustningen och lokalerna där mjölk hanteras och kyls utformade och placerade så att risken för att mjölken förorenas är minimerad?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.9 Används lokaler för mjölkningsutrustning och mjölktank enbart för hantering av mjölk och förvaring av utrustning och redskap som enbart används vid mjölkning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.10 Är lokaler där mjölk förvaras skyddade mot skadedjur ?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.11 Finns lämplig utrustning för kylning av mjölken?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.12 Är ytorna på den utrustning som kommer i kontakt med mjölken i gott skick, t.ex. spengummin, slangar, silfilter och är de lätta att rengöra och desinficera?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.13 Finns ändamålsenliga rutiner för rengöring av mjölkningsutrustning och mjölktank?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.14 Rengörs alla ytor som kommer i kontakt med mjölk efter varje användning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.15 Rengörs spenar och juver innan mjölkning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.17 Finns tillgång till hand- och armtvätt i anslutning till mjölkningsplatsen, och används utrustningen före mjölkningen börjar?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.21 Dokumenteras resultat från olika typer av analyser, t.ex. totalantalet bakterier, celltal, syrningshämmande ämnen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D11.23 Dokumenteras alla relevanta rapporter om kontroller av djur eller produkter av animaliskt ursprung samt genomförs åtgärder om rapporterna avviker från det normala eller från kraven i lagstiftningen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D12 BSE, BVD och salmonella samt spårbarhet av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur

Syftet med reglerna är att förhindra spridning av BSE och BVD samt att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur.

D12.1 Om BSE (”galna kosjukan") misstänks i djurbesättningen, kontaktas genast veterinär och följs myndigheternas beslut om åtgärder som ska vidtas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D12.2 Avstår du från att utfodra idisslare med förbjudet animaliskt protein för att förhindra spridning av BSE?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D12.5 Du som importerar nötkreatur eller deras sperma, ägg eller embryon såväl från länder inom som utanför EU, finns hälsointyg samt är du registrerad hos Jordbruksverket?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D13 Märkning, registrering och rapportering av nötkreatur

Syftet med reglerna är att förhindra spridning av BSE och BVD samt att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur.

D13.1 Förs en av Jordbruksverket godkänd stalljournal och läkemedelsjournal för varje produktionsplats där du har nötkreatur och sparas den i tre respektive fem år (tvärvillkorskravet är 3 år för båda)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D13.2 Identitetsmärks alla nötkreatur med av Jordbruksverket godkända öronbrickor, senast 20 dagar från födseln?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D13.3 Rapporteras alla nyfödda nötkreatur till CDB senast 7 dagar efter identitetsmärkning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D15 Märkning, registrering och rapportering av grisar

Syftet med reglerna är att övervaka salmonellaförekomsten och att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma grissjukdomar.

D15.1 Förs stalljournal för varje produktionsplats där du har grisar och sparas den i tre år.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D15.2 Är alla grisar märkta med produktionsplatsnummer med av Jordbruksverket godkända öronbrickor eller tatuering när de lämnar sin födelsebesättning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D15.4 Är grisar som flyttas inom ramen för ett mellangårdsavtal eller i internintegrerade besättningar märkta enligt gällande regler?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D16 TSE-sjukdomar hos får och getter samt spårbarhet vid export/import

Syftet med reglerna är att säkerställa livsmedelssäkerheten.

D16.1 Om scrapie eller den atypiska formen Nor98 misstänks i djurbesättningen, kontaktas genast veterinär och följs myndigheternas beslut om åtgärder som ska vidtas vid misstanke och bekräftade fall?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D16.2 Avstås från att utfodra idisslare med animaliskt protein såsom kött- och benmjöl samt fiskmjöl?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D16.3 Du som importerar får eller getter eller deras sperma, ägg eller embryon såväl från länder inom som utanför EU, finns hälsointyg samt är du registrerad hos Jordbruksverket?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D17 Märkning, journalföring och rapportering, får och getter

Syftet med reglerna är att underlätta smittspårning och bekämpning av smittsamma får- och getsjukdomar.

D17.1 Identitetsmärks alla får och getter med öronbricka innan de lämnar sin födelsebesättning och senast vid sex månaders ålder?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D17.2 Förs en av Jordbruksverket godkänd stalljournal för varje produktionsplats där du har får eller getter och sparas den i tre år.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D18 Salmonellakontroll, smittsamma sjukdomar samt fodermedel till fjäderfä

Syftet med reglerna är att trygga livsmedelssäkerheten och minska risken för spridning av smittsamma fjäderfäsjukdomar.

D18.5 Lagras och hanteras foder med fiskmjöl och/eller di- eller trikalciumfosfat av animaliskt ursprung åtskilt från foder till idisslare?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D20 Tillsyn och skötsel, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkerställa en god djurmiljö.

D20.2 Har personer som hanterar djur tillräckliga kunskaper för att kunna sköta djuren på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D20.3 Sker normalt daglig tillsyn av alla djur, inklusive betesdjur, samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D20.7 Anlitar du veterinär eller utbildad husdjurstekniker vid avhorning (tvärvillkor) samt finns certifikat för brandfarliga heta arbeten?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D20.8 Förses tjurar med nosring enbart av veterinär?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D20.12 Avstås från att otillbörligt begränsa djurens rörelsefrihet genom att fästa tyngd eller annat hindrande föremål vid djuret (gäller både inomhus som utomhus på bete)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D21 Foder och vatten, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkerställa att djuren får en fodergiva som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

D21.2 Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D21.3 Har samtliga djur tillgång till rent vatten att dricka minst 2 gånger per dygn?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D21.4 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt, se faktadel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D22 Rengöring, nötkreatur

Syftet med reglerna är att skapa en god djurhälsa och minska risker för livsmedelsförgiftning via smutsiga slaktdjur.

D22.1 Sker utgödsling dagligen eller finns annat system, t.ex. djupströbädd som ger god hygien. OBS! Tvärvillkor gäller för kalvar (se avsnitt D29.17)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D22.3 Vid kontinuerlig djurhållning, utförs noggrann rengöring minst en gång per år? OBS! Tvärvillkor gäller endast för uppfödning av kalvar.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D23 Stallmiljö, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkerställa en god djurmiljö.

D23.1 Är stallklimatet anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D23.2 I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D23.3 Är den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D23.4 Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D23.5 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer (ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D23.9 Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D23.12 Har djuren tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D23.14 Finns fast monterad belysning i stallarna som medger tillsyn och inte ger djuren obehag (undantag för ligghallar och hyddor som har annan lösning)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D24 Utrymmen och inredning, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkerställa en god djurmiljö.

D24.1 Uppfylls utrymmeskraven?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D24.2 Får sjuka eller skadade djur snarast vård?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D24.3 Finns ett närbeläget utrymme, med klimat som djuren är vana vid, där djur som behöver särskild vård kan tas om hand och vid behov även individuellt??
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D24.7 Har alla golv och liggytor en jämn och halksäker yta? OBS! Tvärvillkor gäller endast för kalvar.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D24.8 Är boxar/liggytor med rörligt golv, utgödslingssystem i öppna skrapgångar samt dränerande golv utrustade, utformade och skötta så att djuren inte skadas och så att utrustningen inte heller inverkar menligt på djurens beteende och hälsa? Detta är tvärvillkor för kalvar.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D24.10 Är utrymmen och inredning för djuren konstruerande och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D25 Elsäkerhet, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet.

D25.1 Är belysningsanordningar och elledningar m.m. som djuren kan nå skyddade?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D26 Bete och utevistelse, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet i samband med utedrift.

D26.1 Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade så att djur inte skadas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D26.6 Är betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar fria från föremål med uppenbar risk att skada djuren?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D27 Utegångsdjur, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet i samband med utedrift.

D27.3 Har utegångsdjuren tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem väderskydd och torr och ren liggplats under den kalla årstiden? Avsaknad av ligghall är inte per automatik tvärvillkor.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D28 Avel och kalvning, nötkreatur

Syftet med reglerna är att säkra att avelsarbetet inte leder till förlossningssvårigheter samt att säkerställa att djurmiljön i samband med förlossning är god.

D28.1 Ser du till att kvigor och kor inte betäcks med tjur, semineras eller är mottagare av embryon om förlossningssvårigheter kan förväntas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D29 Kalvar upp till sex månader, nötkreatur

Syftet är att säkerställa djuromsorgen och miljön för kalvar.

D29.1 Uppfylls utrymmeskraven?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.4 Finns möjlighet att hysa kalvar individuellt i samband med sjukdom eller annan vård?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.5 Avstås från att hålla kalvar bundna?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.6 Avstås från att otillbörligt begränsa djurens rörelsefrihet (gäller både inomhus som utomhus på bete)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.7 Går kalvar i grupp senast efter 8 veckors ålder?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.8 Finns möjlighet till ögonkontakt och beröring mellan kalvar som hålls individuellt i ensamboxar och hyddor?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.9 Finns strö i kalvboxarna (krav fram till dess att kalven är en månad gammal)? För tvärvillkor gäller att kalvar upp till två veckor gamla ska ha strö.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.10 Vid mekanisk ventilation i kalvavdelning, finns larm som varnar för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmet (stallavdelning där kalvar hålls med kor behöver bara larma för övertemperatur)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.11 Kontrolleras larmet regelbundet och före insättning av en ny kalvomgång?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.12 Sker tillsyn av kalvar som hålls inomhus minst två gånger om dagen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.13 Sker utfodring av kalvar minst två gånger om dagen?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.14 Har kalvar fri tillgång till grovfoder senast från två veckors ålder? Tvärvillkor avser en minimiranson av fiberrikt foder.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.15 Får nyfödda kalvar råmjölk inom 6 timmar?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.16 Får kalvarna fri tillgång till rent vatten vid mycket varm väderlek och vid sjukdom?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.17 Är djurstall för kalvar utformade så att de kan rengöras på ett tillfredsställande sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D29.18 Kastreras tjurkalvarna enbart av veterinär?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D30 Tillsyn och skötsel, grisar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för grisarna.

D30.2 Har personer som hanterar djur tillräckliga kunskaper för att kunna sköta djuren på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D30.4 Sker normalt daglig tillsyn av alla djur samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D30.6 Får sjuka/skadade djur vård snarast?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D30.7 Finns ett närbeläget utrymme, med klimat som djuren är vana vid, där djur som behöver särskild vård kan tas om hand?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D30.11 Hålls grisarna lösgående i par eller i grupp (undantag finns för grisande grisar och för galtar som får hållas individuellt)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D30.12 Om grisar som är särskilt aggressiva mot andra grisar hålls individuellt, sker detta endast tillfälligt och då i en box där grisen kan vända sig utan svårigheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D30.14 Avstås från att otillbörligt begränsa grisarnas rörelsefrihet genom att fästa tyngd eller annat hindrande föremål vid djuret (gäller både inomhus som utomhus)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D31 Foder och vatten, grisar

Syftet med reglerna är att säkerställa att djuren får en fodergiva som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

D31.2 Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D31.3 Har alla grisar fri tillgång till rent vatten att dricka?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D31.4 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D32 Rengöring m.m, grisar

Syftet med reglerna är att skapa en god djurhälsa och minska risker för livsmedelsförgiftning via smutsiga slaktdjur.

D32.4 Hålls liggytor rena och torra samt anpassade för grisarna och stallklimatet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D32.6 Har alla grisar tillgång till strö för att tillfredsställa sitt behov av komfort och sysselsättning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D33 Stallmiljö, grisar

Syftet med reglerna är att säkerställa en god djurmiljö.

D33.1 Är stallklimatet anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.2 I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.3 Är den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.4 Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.5 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer: ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.10 Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.11 Vid mekanisk ventilation i avdelning för grisar, finns larm som varnar för övertemperatur, strömavbrott, fel på larmet och el på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation (för undantag, se faktatext)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.12 Kontrolleras larmet regelbundet och före varje insättning av djur?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.15 Hållas grisarna i en miljö där ljusintensiteten är minst 40 lux under sammanhängande tidsperiod på minst 8 timmar per dygn?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.16 Finns fast monterad belysning i stallarna som medger tillsyn och inte ger djuren obehag?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D33.17 Om bullernivån 65 dB(A) överskrids i slaktgrisstallar, sker detta enbart vid forcerad ventilation vid varm väderlek och under förutsättning att bullernivån inte överstiger 75 dB(A)? Tvärvillkor gäller vid 85 dB(A) och mer.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D34 Utrymmen och inredning, grisar

Syftet med reglerna är att säkerställa en god djurmiljö.

D34.1 Uppfylls utrymmeskraven för grisar?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D34.4 Är utrymmen och inredning för djuren konstruerande och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D34.6 Har alla golv och liggytor en jämn och halksäker yta?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D34.7 Är boxar eller liggytor med rörligt golv, utgödslingssystem i öppna skrapgångar samt dränerande golv utrustade, utformade och skötta så att djuren inte skadas och så att utrustningen inte heller inverkar menligt på djurens beteende och hälsa?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D35 Elsäkerhet, grisar

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet.

D35.1 Är belysningsanordningar och elledningar m.m. som djuren kan nå skyddade?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D36 Utevistelse, grisar

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet vid utevistelse.

D36.1 Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade och anordnade så att djur inte skadas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D36.6 Har grisar som hålls utomhus under den varma årstiden tillgång till plats, som ger skydd mot direkt solstrålning, stark vind och nederbörd?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D36.9 Har utegångsdjuren tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem väderskydd och torr och ren liggplats under den kalla årstiden? Avsaknad av ligghall är inte per automatik tvärvillkor.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D37 Smågrisuppfödning

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för suggor och smågrisar.

D37.2 Har grisningsboxarna tillräckligt stor ligg- respektive totalyta?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D37.4 Vid konventionell uppfödning i grisningsbox, finns avskild smågrishörna under smågrisarnas första levnadsmånad?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D37.5 Har suggor och gyltor tillgång till strömedel veckan före grisning för att utföra bobyggnadsbeteende?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D37.8 Om smågrisar avvänjs före fyra veckors ålder, uppfylls vissa ställda krav (se faktatext)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D37.10 Följs det generella förbudet mot tandklippning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D37.11 Vid slipning av tänder på smågrisar, sker detta före 1 veckas ålder och bara om det erfarenhetsmässigt visat sig att det annars uppkommer skador på andra djur?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D39 Tillsyn och skötsel, får

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för får.

D39.2 Har personer som hanterar djur tillräckliga kunskaper för att kunna sköta djuren på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D39.4 Sker normalt daglig tillsyn av alla djur samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D39.6 Får sjuka/skadade djur snarast vård?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D39.7 Finns ett närbeläget utrymme, med klimat som djuren är vana vid, där djur som behöver särskild vård kan tas om hand?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D39.13 Avstås från att otillbörligt begränsa fårens rörelsefrihet genom att fästa tyngd eller annat hindrande föremål vid djuret (gäller både inomhus som utomhus)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D40 Foder och vatten, får

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för får.

D40.2 Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D40.4 Har alla får tillgång till rent vatten att dricka minst 2 gånger per dygn?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D40.5 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D42 Stallmiljö, får

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för får.

D42.1 Är stallklimatet anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D42.2 I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D42.3 Är den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D42.4 Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D42.5 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer: ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D42.9 Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D42.12 Har alla får tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D42.13 Finns fast monterad belysning i stallarna som medger tillsyn och inte ger djuren obehag?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D43 Utrymmen, får

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för får.

D43.1 Uppfylls utrymmeskraven för får?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D43.8 Är utrymmen och inredning för djuren konstruerande och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D44 Elsäkerhet, får

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet.

D44.1 Är belysningsanordningar och elledningar m.m. som djuren kan nå skyddade?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D45 Bete och utevistelse, får

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för får.

D45.1 Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade och anordnade så att djur inte skadas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D46 Utegångsdjur, får

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för får.

D46.3 Har utegångsdjuren tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem väderskydd och torr och ren liggplats under den kalla årstiden? Avsaknad av ligghall är inte per automatik tvärvillkor.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D47 Tillsyn och skötsel, getter

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för getter.

D47.2 Har personer som hanterar djur tillräckliga kunskaper för att kunna sköta djuren på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D47.4 Sker normalt daglig tillsyn av alla djur samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D47.6 Får sjuka/skadade djur snarast vård?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D47.7 Finns ett närbeläget utrymme, med klimat som djuren är vana vid, där djur som behöver särskild vård kan tas om hand?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D47.12 Avstås från att otillbörligt begränsa getternas rörelsefrihet genom att fästa tyngd eller annat hindrande föremål vid djuret (gäller både inomhus som utomhus)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D48 Foder och vatten, getter

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för getter.

D48.2 Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D48.3 Har alla getter tillgång till rent vatten att dricka minst 2 gånger per dygn?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D48.4 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D50 Stallmiljö, getter

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för getter.

D50.1 Är stallklimatet anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D50.2 I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D50.3 Är den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D50.4 Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D50.5 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer: ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D50.9 Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D50.12 Har alla getter tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D50.13 Finns fast monterad belysning i stallarna som medger tillsyn och inte ger djuren obehag?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D51 Utrymmen och inredning, getter

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för getter.

D51.1 Uppfylls utrymmeskraven för getter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D51.7 Är utrymmen och inredning för djuren konstruerande och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D52 Elsäkerhet, getter

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet.

D52.1 Är belysningsanordningar och elledningar m.m. som djuren kan nå skyddade?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D53 Bete och utevistelse, getter

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för getter.

D53.1 Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade och anordnade så att djur inte skadas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D54 Utegångsdjur, getter

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för getter.

D54.3 Har utegångsdjuren tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem väderskydd och torr och ren liggplats under den kalla årstiden? Avsaknad av ligghall är inte per automatik tvärvillkor.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D55 Tillsyn och skötsel, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D55.2 Har personer som hanterar djur tillräckliga kunskaper för att kunna sköta djuren på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D55.4 Sker normalt daglig tillsyn av alla djur samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D55.6 Får sjuka/skadade djur snarast vård eller avlivas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D55.7 Finns ett närbeläget utrymme, med klimat som djuren är vana vid, där djur som behöver särskild vård kan tas om hand. Detta gäller ej fjäderfästallar där sjuka/skadade djur omedelbart avlivas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D55.10 Avstås från att otillbörligt begränsa fjäderfänas rörelsefrihet genom att hindrande föremål fästs vid djuren (gäller både inomhus och utomhus)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D56 Foder och vatten, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D56.2 Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D56.3 Har alla djur tillgång till rent vatten att dricka minst 2 gånger per dygn?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D56.4 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D58 Stallmiljö, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D58.1 Är stallklimatet anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.2 I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.3 Är den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.4 Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.5 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer (ammoniak 25 ppm i envåningssystem för värphöns och unghöns samt 10 ppm för övriga djur, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.9 Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.10 Finns larmanordning som på ett betryggande sätt varnar för övertemperatur, strömavbrott och fel på larmet (gäller för över 2 000 djur)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.11 Kontrolleras larmet regelbundet och före varje insättning av djur?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D58.15 Har alla fjäderfän tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D59 Utrymmen och inredning, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D59.1 Uppfylls utrymmeskraven för fjäderfä?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D59.4 Är utrymmen och inredning för djuren konstruerande och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D60 Elsäkerhet, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet.

D60.1 Är belysningsanordningar, elledningar och andra elinstallationer som djuren kan nå skyddade?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D61 Utevistelse, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D61.1 Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade och anordnade så att djur inte skadas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D62 Värphöns och unghöns, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D62.10 Om djur ges möjlighet till utevistelse, är utomhusytorna försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D62.12 Är utrymmeskraven uppfyllda? (Gäller för både inredda burar och frigående system).
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D63 Slaktkyckling, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D63.2 Har personer som hanterar slaktkycklingar i anläggning med mer än 500 kycklingar, genomgått utbildning eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper för att kunna sköta slaktkycklingar på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D63.8 Är utrymmeskraven uppfyllda?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D64 Avelsdjur för slaktkycklingproduktion, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D64.8 Om djur ges möjlighet till utevistelse, är utomhusytorna försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D64.10 Är utrymmeskraven uppfyllda?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D65 Kalkon, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D65.2 Är utrymmeskraven uppfyllda?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D66 Ankor och gäss, fjäderfä, ej struts

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för fjäderfä.

D66.2 Är utrymmeskraven uppfyllda?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D67 Tillsyn och skötsel, strutsfåglar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för strutsfåglar.

D67.3 Finns det tillräckligt med personal och har de både kunskap och yrkesskicklighet att sköta strutsfåglarna?
(TVÄR) (NY)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.6 Hålls djuren så att tillsyn över dem kan ske utan svårigheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.7 Sker normalt tillsyn av alla djur minst två gånger om dagen samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.9 Får sjuka/skadade djur snarast vård alternativt avlivas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.10 Finns närbeläget utrymme som kan värmas upp och ge individuell förvaring av fåglar som behöver särskild vård?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.11 Är samtliga djur tillfredsställande rena?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.20 Avstås från att hålla fåglarna ensamma utom då de är sjuka, skadade, utstötta eller mycket aggressiva? Ensamma fåglar ska huvudsakligen kunna se och höra andra fåglar.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.26 Görs operativa ingrepp endast då det är befogat av veterinärmedicinska skäl?
(TVÄR) (NY)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D67.27 Har den som id-märker fåglarna med vingmärken reell kompetens för detta, utför ingreppet på djurskyddsmässigt godtagbart sätt och med ändamålsenliga instrument samt iakttar god hygien?
(TVÄR) (NY)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D68 Foder och vatten, strutsfåglar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för strutsfåglar.

D68.2 Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D68.3 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan samtidigt äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D68.4 Har vuxna djur tillgång till bete under del av året med betestillväxt och grovfoder under resten av året?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D68.6 Får kycklingar ständig tillgång till foder upp till 3 månaders ålder och ges grovfoder från 1 veckas ålder?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D68.7 Har fåglarna ständigt tillgång till dricksvatten? Undantag finns via veterinär och för högst 3 månader gamla kycklingar.
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D70 Stallmiljö, strutsfåglar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för strutsfåglar.

D70.1 Har strutsfåglarna termisk komfort i stallarna?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D70.2 I värmeisolerade stallar, överstiger den relativa luftfuktigheten endast undantagsvis 80 % under vintern?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D70.3 Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D70.4 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer (ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm och organiskt damm 10 mg/m³)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D70.6 Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D70.8 Har byggnaderna (undantag är ligghall under betesperiod) artificiellt ljus som inte orsakar strutsfåglarna obehag och som medger tillsyn utan svårighet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D70.10 Är fönster, belysningsanordningar och elledningar som djuren kan nå skyddade?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D71 Utrymmen och inredning, strutsfåglar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för strutsfåglar.

D71.1 Uppfylls utrymmeskraven i takhöjden?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D71.2 Uppfylls utrymmeskraven i öppningarna?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D71.4 Uppfyller stallarna utformningskraven för avelsgrupper och att rädda fåglarna vid brand?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D71.6 Är utfodrings- och vattningssystem samt utrymmen och inredning för djuren konstruerande och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D72 Elsäkerhet, strutsfåglar

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet.

D72.1 Avstås från att använda otillåten utrustning och anordningar som ger djuren en elektrisk stöt för att styra djurens beteende?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D73 Hägn, strutsfåglar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för strutsfåglar.

D73.1 Är marken i hägnet väldränerad?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D73.2 Görs marken halkfri i hägn, på drivvägar eller annan plats där fåglarna hanteras?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D73.3 Är stängsel uppsatta och underhållna på sådant sätt att fåglarna inte skadas samt är synliga för dem?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D73.4 Avstås från taggtråd och elstängsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D74 Tillsyn och skötsel, kaniner

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för kaniner.

D74.2 Har personer som hanterar djur tillräckliga kunskaper för att kunna sköta djuren på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D74.4 Sker normalt daglig tillsyn av alla djur samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D74.6 Får sjuka/skadade djur snarast vård?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D74.7 Finns ett närbeläget utrymme, med klimat som djuren är vana vid, där djur som behöver särskild vård kan tas om hand?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D74.12 Är samtliga djur tillfredsställande rena?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D74.17 Avstås från att otillbörligt begränsa kaninernas rörelsefrihet genom att fästa tyngd eller annat hindrande föremål vid djuret (gäller både inomhus som utomhus)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D75 Foder och vatten, kaniner

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för kaniner.

D75.2 Garanterar fodergivan tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D75.4 Har alla kaniner tillgång till rent vatten att dricka minst 2 gånger per dygn och vid behov ljummet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D75.5 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka på ett lugnt och naturligt sätt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D77 Stallmiljö, kaniner

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för kaniner.

D77.1 Är stallklimatet anpassat till djurslaget och djurhållningsformen (termisk komfort)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.2 Utformas förvaringen så att kaninerna skyddas mot direkt sol, vinddrag och nederbörd?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.3 Utformas förvaringen så att kaninerna utomhus under vintern hålls upphöjt från marken?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.4 I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.5 Är den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.6 Överstiger den relativa luftfuktigheten i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.7 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer: ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³)?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.11 Vid mekanisk ventilation, finns nödventilation?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.14 Har alla kaniner tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D77.15 Finns fast monterad belysning i stallarna som medger tillsyn och inte ger djuren obehag?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D78 Utrymmen och inredning, kaniner

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för kaniner.

D78.1 Uppfylls utrymmeskraven för kaniner?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D78.4 Kan kaninerna sova bekvämt, fritt sträcka ut kroppen, utföra pälsvård m.m.?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D78.5 Är kaninernas förvaringsutrymmen rymningssäkra?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D78.6 Har kaninhonor tillgång till bokammare före och efter förlossning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D78.7 Har kaniner tillgång till tillräckligt stor hylla att sitta på och under denna?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D78.9 Är boxar eller liggytor med rörligt golv, utgödslingssystem i öppna skrapgångar samt dränerande golv utrustade, utformade och skötta så att djuren inte skadas och så att utrustningen inte heller inverkar menligt på djurens beteende och hälsa?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D78.13 Är utrymmen och inredning för djuren konstruerade och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D79 Elsäkerhet, kaniner

Syftet med reglerna är att säkerställa djurskyddet.

D79.1 Är belysningsanordningar och elledningar m.m. som djuren kan nå skyddade?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D80 Bete och utevistelse, kaniner

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för kaniner.

D80.1 Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade och anordnade så att djur inte skadas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D82 Tillsyn och skötsel, hästar

Syftet med reglerna är att säkerställa en god skötsel och miljö för hästar samt att förhindra vissa olyckor i samband med hantering av hästar.

D82.2 Sker normalt daglig tillsyn av alla hästar samt automatiska system och anordningar som inverkar på djurskyddet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D82.15 Avstås från hobbling?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D82.17 Får hästarna tillräckligt med dagsljus för att kunna upprätthålla en normal dygnsrytm och sina fysiologiska årstidsmässiga variationer?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D83 Foder och vatten, hästar

Syftet med reglerna är att säkerställa att djuren får tillgång till vatten av god kvalitet samt en fodergiva som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

D83.1 Har hästar tillgång till foder och vatten av god kvalitet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D83.2 Utfodras hästar med en välbalanserad grovfodergiva som även tillgodoser sysselsättningsbehovet, se faktatext?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D83.3 Om hästarna inte har fri tillgång till rent vatten, erbjuds de vatten och ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen, jämnt fördelat över dygnet?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D83.4 Är flödet i automatiska vattensystem tillräckligt så hästarna kan dricka utan begränsning?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D83.5 Är utfodrings- och vattningssystem utformade, dimensionerade och placerade så att hästarna kan inta sitt foder och vatten utan risk för stress eller skador?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D84 Stallmiljö, hästar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för hästar.

D84.2 Är luftföroreningarna endast tillfälligtvis över angivna nivåer: ammoniak 10 ppm, koldioxid 3000 ppm, svavelväte 0,5 ppm, organiskt damm 10 mg/m³?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D84.3 I värmeisolerade stallar, håller sig den relativa luftfuktigheten vintertid som regel under 80 %?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D84.4 Är den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten högst 90 i värmeisolerade stallar med stalltemperatur under 10 °C?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D84.5 Överstiger den relativa luftfuktigheten under vintern i oisolerade stallar bara i undantagsfall uteluftens relativa luftfuktighet med 10 procentenheter?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D84.7 Finns fast monterad belysning i stallarna som medger tillsyn och inte ger djuren obehag?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D85 Byggnader och förvaring, hästar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för hästar.

D85.1 Uppfylls utrymmeskraven för hästar?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D85.11 Finns tillgång till box eller annat utrymme där häst som behöver särskild vård kan tas om hand lösgående i eget utrymme?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D86 Inredning, hästar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för hästar.

D86.1 Är utrymmen och inredning för hästarna konstruerade och underhållna så att hästarna inte riskerar att skadas, t.ex på utskjutande delar?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D86.2 Är kraven på inredningens utformning avseende skaderisker genom hästsparkar uppfyllda?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D86.4 Är inredning och övrig utrustning samt utrymmen och inredning för djuren konstruerande och underhållna så att djuren inte riskerar att skadas på t.ex. utskjutande delar eller hindrar djuren från att bete sig naturligt?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara

D87 Rastning och utevistelse, hästar

Syftet med reglerna är att säkerställa djuromsorgen och miljön för hästar.

D87.4 Har utegångshästarna eller de som kan gå ut mer än 16 timmar/dygn, tillgång till ligghall under den kalla årstiden?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara
D87.7 Är stängsel väl uppsatta och underhållna samt i övrigt utformade och anordnade så att hästarna inom stängslet eller drivs mellan stängslet inte skadas?
(TVÄR)
Kommentarer och åtgärdsförslag

Åtgärdas senast datum  Spara