Ny förordning om bevattning av jordbruksmark med avloppsvatten

Bevattning med återvunnet avloppsvatten kan bidra till att minska konsekvenserna för jordbruket vid vattenbrist och att återvinna växtnäringsämnen. För att möjliggöra användning av återvunnet avloppsvatten vid bevattning på jordbruksmark på ett säkert sätt har EU beslutat om förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Kompletterande nationella bestämmelser träder ikraft 2 juni 2024 genom en ny förordning (2024:161) om återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket.

För lantbruket innebär de nya bestämmelserna att det är den som tar emot avloppsvatten för bevattning av jordbruksmark som ansvarar för att avloppsvattnet uppfyller kvalitetskraven i EUs bevattningsförordning. Läs mer om Återanvändning av avloppsvatten på naturvardsverket.se