För beräkning av antal djurenheter (enligt Miljöbalken) används nedanstående :

(Observera att detta inte är samma som djurenheter i SAM-ansökan)

Med 1 djurenhet (DE) menas:

1 - mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)

6 - kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret

3 - övriga nöt, sex månader eller äldre

3 - suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor

10 - slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin

1 - häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder

10 - minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar

100 - kaniner

100 - värphöns äldre än 16 veckor

200 - unghöns upp till 16 veckors ålder

200 - slaktkycklingar

100 - kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder

15 - strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder

10 - får eller getter, sex månader eller äldre

40 - lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.

Andra djurarter tex bison, kameldjur – räkna ut det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färskt träck eller urin.