Föreskrifter (SJVFS 2010:15) L100 med ändringar

I föreskrifterna finns definitioner och regler för en god djurhållning. Syftet är också att ge vägledning till djurhållare, tillsynsmyndigheter och övriga intressenter om hur reglerna ska tolkas och tillämpas.

Grundföreskriften Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. (SJVFS 2010:15) - L100

• SJVFS 2010:77 - L100:1
• SJVFS 2011:5 - L100:2
• SJVFS 2012:13 - L100:3
• SJVFS 2014:18 - L100:4
• SJVFS 2014:31 - L100:5
• SJVFS 2016:13 - L100:6

Syftet med allmänna råd är att visa hur man kan eller bör bete sig för att nå upp till det krav som det allmänna rådet är kopplat till. Andra förfaringssätt än det som det allmänna rådet anger kan alltså godtas, förutsatt att kravet i paragrafen uppnås.