Föreskrifter med ändringar

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. även kallad L100, har arbetats om till sex djurslagsspecifika författningar vilka började gälla från 1 januari 2018. De djurslagsspecifika författningarna delas in enligt följande:

L101 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning.

L104 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:24) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

L106 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:25) om grishållning inom lantbruket m.m.

L107 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:26) om fårhållning inom lantbruket m.m.

L109 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:27) om gethållning inom lantbruket m.m.

L111 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:28) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

L112 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:29) om kaninhållning inom lantbruket m.m.

I föreskrifterna finns definitioner och regler för en god djurhållning. Syftet är också att ge vägledning till djurhållare, tillsynsmyndigheter och övriga intressenter om hur reglerna ska tolkas och tillämpas.

Syftet med allmänna råd är att visa hur man kan eller bör bete sig för att nå upp till det krav som det allmänna rådet är kopplat till. Andra förfaringssätt än det som det allmänna rådet anger kan alltså godtas, förutsatt att kravet i paragrafen uppnås.