Från den 1 juli i år börjar nya regler gälla om hantering av bl.a dieselolja, bensin och spillolja i cisterner och rörledningar samt mer än 250 liter inom vattenskyddsområde. De nya reglerna är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.